Osä­ker höst på bo­mark­na­den

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­[email protected]­rekt­press.se

Snart drar hös­tens bo­stads­mark­nad i gång på all­var. Och ef­ter den hi­sto­ris­ka pris­ned­gång­en det se­nas­te året be­skrivs lä­get som spänt. En­ligt mäk­lar­na ökar an­ta­let ob­jekt just nu kraf­tigt sam­ti­digt som mark­na­den har bör­jat an­pas­sa sig till läg­re pri­ser.

Det se­nas­te året har bo­stads­pri­ser­na i Stock­holms län bac­kat med -8 pro­cent. Ned­gång­en är, ef­ter fle­ra års po­si­tiv ut­veck­ling, hi­sto­risk och nu vän­tar en osä­ker höst.

– Vi gör inga spå­do­mar, men det som hän­der, och är ty­piskt för den här tid­punk­ten, är att vo­ly­men ökar kraf­tigt i au­gusti och sep­tem­ber. När vi har sett ex­akt hur myc­ket får vi en vär­de­mä­ta­re, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren, ana­lys­chef på Svensk Mäklar­sta­tistik.

En­ligt svensk mäklar­sta­tistik har som­ma­ren va­rit tra­di­tio­nellt lugn ut­an någ­ra sto­ra rö­rel­ser åt nå­got håll. Sna­ra­re har vå­rens trend med en av­vak­tan­de mark­nad och svagt da­lan­de pri­ser hål­lit i sig – bå­de vad gäl­ler vil­lor och bo­stads­rät­ter.

–Tit­tar vi till­ba­ka på halv­å­ret 2017 ef­ter för­ra som­ma­ren så ha­de vi en ned­gång som va­ra­de fram till års­skif­tet, se­dan har pri­ser­na har­vat mer el­ler mind­re ho­ri­son­tellt. Men trots att ut­bu­det är stort får vi sig­na­ler om ett ökat in­tres­se och att vi som van­li­ga pri­vat­per­so­ner som kö­per och säl­jer har bör­jat an­pas­sa oss till den läg­re pris­ni­vån, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren.

En osä­ker­hets­fak­tor un­der året har va­rit den osål­da ny­pro­duk­tio­nen. Och det är nå­got som kvar­står.

– Ny­pro­duk­tion har som re­gel hög­re kvadrat­me­ter­pris. Och den ny­pro­duk­tion som lig­ger ute bi­drar till det höga ut­bud som rå­der på mark­na­den. Folk som är li­te i köp­ta­gen har in­te li­ka bråt­tom som för 24–36 må­na­der se­dan, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren.

Nå­gon stör­re in­broms­ning tror han dock in­te kom­mer att ske fram­ö­ver. Sna­ra­re tvärtom.

–Som van­ligt är det för­tro­en­det för mark­na­den som av­gör. Folk gif­ter sig, får barn och be­hö­ver flyt­ta av oli­ka an­led­ning­ar. Och mark­na­den finns där även om för­tro­en­det fick sig en törn för­ra året ef­ter många års sta­dig upp­gång. Vil­ken rikt­ning hös­ten tar ser vi först om en må­nad.

FO­TO: SVENSK MÄKLAR­STA­TISTIK

ÖKAT IN­TRES­SE. ”Trots att ut­bu­det är stort får vi sig­na­ler om ett ökat in­tres­se och att vi som van­li­ga pri­vat­per­so­ner som kö­per och säl­jer har bör­jat an­pas­sa oss till den läg­re pris­ni­vån”, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren, ana­lys­chef på Svensk Mäklar­sta­tistik.

FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE

LÄGENHETSVISNING. Kö­pa­re och säl­ja­re är in­ställ­da på läg­re bo­stads­pri­ser jäm­fört med för ett och ett halvt år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.