Går det att byg­ga bort seg­re­ga­tio­nen?

Vi i Tensta - - NYHETER -

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA Ja. Ge­nom att till­fö­ra nya bo­stä­der, sko­lor och ar­bets­plat­ser. In­te minst är det vik­tigt att byg­ga sam­man stads­de­lar så att det blir na­tur­li­ga­re att rö­ra sig mel­lan stads­de­lar­na. På så vis byggs en mer in­te­gre­rad stad fram. Se­dan krävs själv­klart in­ve­ste­ring­ar i jobb och väl­färd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.