TORS­DAG 30/8

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Öp­pet hus i Kul­tur­sko­lans lo­ka­ler Pro­va att spe­la in­stru­ment, dan­sa, bild och form och teater. Vec­kan ef­ter, fr o m 3/9 star­tar hös­tens verk­sam­het. När: Tors­dag 30 au­gusti, kl 15.00–19.00 Var: Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Blå Hu­set i Tens­ta och El­len Key­sko­lan i Spånga.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

Det blir fö­re­läs­ning om bo­stads­segre­ga­tion och dis­kus­sion om an­ti­ra­sism och or­ga­ni­se­ring kopp­lat till det ak­tu­el­la po­li­tis­ka lä­get i Sve­ri­ge. På plats finns ock­så va­lam­bas­sa­dö­rer som in­for­me­rar om vem som får rös­ta och hur det går till. Rin­ke­by Fol­kets hus kl 13.00–19.00. från vå­ra mat­för­säl­ja­re, lyss­na på spän­nan­de sam­tal från sce­nen och njut av här­lig mu­sik. När: Lördag 25/8 och 1/9 kl 13.00–14.00. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall. In­for­ma­tion: www.kista­hoc­key.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.