Bygg­bran­schen i Stock­holm brom­sar in

Vi i Tensta - - BOSTAD -

Stock­holms ekonomi ver­kar ha pas­se­rat kon­junk­tur­top­pen. Det kon­sta­te­rar Stock­holms han­dels­kam­ma­re i den se­nas­te Stock­holms­ba­ro­me­tern. En­ligt rap­por­ten för and­ra kvar­ta­let 2018 lig­ger kon­junk­tu­ren en­dast i lin­je med nor­mal­ni­vån, vil­ket in­ne­bär att till­väx­ten i re­gi­o­nen är klart sva­ga­re än i fjol och även än un­der 2010.

Sam­ti­digt har byggsek­torn för­sva­gats mar­kant i Stock­holm. Där är ock­så an­ställ­nings­tak­ten den lägs­ta på fem år, vil­ket del­vis upp­ges be­ro på mer ne­ga­ti­va fram­tids­ut­sik­ter på bygg­mark­na­den.

– Trots att vi har bo­stads­brist och bor­de ha hög ef­ter­frå­gan så vack­lar bran­schen. San­no­likt hand­lar det om de många snab­ba för­änd­ring­ar av reg­ler­na för bolå­ne­kun­der som brom­sat he­la mark­na­den, sä­ger Andre­as Hat­zi­ge­or­gi­ou, chefse­ko­nom på Stock­holms Han­dels­kam­ma­re.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BROM­SAR. Eko­no­min ver­kar ha pas­se­rat top­pen av kon­juk­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.