Nytt cent­rum ska ge stöd åt vålds­ut­sat­ta

I veckan öpp­nar ett nytt cen­ter som ska tack­la pro­blem med våld i nä­ra re­la­tio­ner. Hit kan bå­de vålds­ut­sat­ta och vålds­ut­ö­va­re vän­da sig för att få hjälp och stöd.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Det nya cent­ret – Re­la­tions­vålds­cent­rum (RVC) Väst – kom­mer att lig­ga i Spånga och rik­tar sig bland an­nat till Jär­va­bor­na.

Här kom­mer man ar­be­ta på tre oli­ka sätt. För vålds­ut­sat­ta kom­mer man bå­de att er­bju­da stöd un­der rätts­pro­ces­sen och be­ar­be­tan­de sam­tal; an­ting­en in­di­vi­du­ellt el­ler i grupp. Man er­bju­der även sam­tals­stöd till den som har ut­ö­vat våld.

– Men de grup­per­na kom­mer na­tur­ligt­vis att va­ra se­pa­ra­ta från varand­ra. Det kanske är bra att på­pe­ka, sä­ger pro­jekt­le­da­re Ce­ci­lia Karl­ström.

Hon be­rät­tar att per­so­na­len på RVC är so­ci­o­no­mer som är vi­da­re­ut­bil­da­de och som har lång er­fa­ren­het av våld i nä­ra re­la­tio­ner.

Man kan kom­ma till RVC på någ­ra oli­ka sätt. An­ting­en kon­tak­tar man dem di­rekt och kan då få upp till fem styc­ken sam­tal. Be­hö­ver man sam­tals­stöd un­der en läng­re tid får man istäl­let gå via de re­la­tions­våldsteam som finns i re­spek­ti­ve stads­del, och som man får tag på ge­nom so­ci­al­tjäns­ten.

Yt­ter­li­ga­re ett sätt att kom­ma i kon­takt med RVC är via po­li­sen, som för­med­lar kon­tak­ter till dem som be­hö­ver stöd un­der rätts­pro­ces­sen.

De som ar­be­tar här pra­tar fle­ra språk och det finns ock­så möj­lig­het att få tolk.

– Al­la ska kun­na kom­ma hit och kän­na att de kan ut­tryc­ka sig.

Per­so­na­len har sek­re­tess och tyst­nads­plikt en­ligt la­gen. Och un­der det förs­ta be­sö­ket på cent­ret går per­so­na­len ige­nom prak­tis­ka de­tal­jer som hur de kan kon­tak­ta den som sö­ker hjälp, ut­an att sät­ta den­ne i risk. Ett lik­nan­de cen­ter – RVC Syd­ost – finns se­dan ti­di­ga­re och det är med de­ras er­fa­ren­he­ter man öpp­nar i Spånga.

– De har vi­sat att det finns ett be­hov av den här verk­sam­he­ten. Och nu vill vi kun­na er­bju­da ett li­ka­dant stöd oav­sett var man bor nå­gon­stans, av­slu­tar hon.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

NYTT. Det nya cent­ret – Re­la­tions­vålds­cent­rum (RVC) Väst – kom­mer att lig­ga i Spånga cen­ter och bland an­nat rik­ta sig till dem som bor i Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.