Spånga-Tens­ta

Väl­kom­men till öp­pet sam­man­trä­de med Spång­aTens­ta stads­dels­nämnd

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Tid och plats: tors­dag 20 sep­tem­ber kloc­kan 18.00, Fristads ser­vice­hus, sam­lings­sa­len, Cer­vins väg 13, Broms­ten.

Sam­man­trä­det in­leds kloc­kan 18.00 med öp­pet fo­rum och om brän­der­na i för­valt­nings­hu­set och med­bor­gar­kon­to­ret av Per Kjel­lan­der. Där­ef­ter är al­la väl­kom­na att stäl­la frå­gor till stads­dels­nämn­dens po­li­ti­ker. Ti­di­gast 18.30 bör­jar det for­mel­la sam­man­trä­det. Hör­selslinga finns i lo­ka­len.

Fö­re­drag­nings­lis­ta, ären­den och pro­to­koll pub­li­ce­ras i sin hel­het på: in­syns­ve­ri­ge.se/stock­holm-spanga. Punk­ter från fö­re­drag­nings­lis­tan: • T2 Väl­kom­men!

Sus An­ders­son (MP), ord­fö­ran­de

För mer in­for­ma­tion

Stads­dels­för­valt­ning­ens nämndsek­re­te­ra­re, te­le­fon 08-508 03 051.

Med­bor­gar­för­slag

Läm­na gär­na ett med­bor­gar­för­slag till stads­dels­nämn­den för Spång­aTens­ta.

Läs mer om hur du gör på stock­holm.se al­ter­na­tivt skic­ka ditt för­slag di­rekt till spanga-tens­ta@stock­holm.se.

För­valt­ning­en

Be­söks­a­dress: Fa­gers­ta­ga­tan 15, Lun­da Post­a­dress: Box 4066, 163 04 Spånga Te­le­fon: 08-508 03 000 Fax: 08-508 03 099 E-post: spanga-tens­ta@stock­holm.se

Öp­pet­ti­der

mån­dag–tors­dag 8.00–16.00, fre­dag 8.00–15.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.