Galna re­kor­det sat­tes i Kis­ta

Vi i Tensta - - SI­DAN 1 - Anna Wet­ter­gård

I hel­gen kryl­la­de det av spin­del­män i Kis­ta, när det van­ka­des världs­re­kord. 547 per­so­ner i röd­blåa dräkt sam­la­des och blev of­fi­ci­ellt god­kän­da av kon­trol­lö­rer­na från Gu­in­ness re­kord­bok, som ”den störs­ta sam­ling­en män­ni­skor kläd­da som Spi­der-Man”.

– Det var helt fan­tas­tiskt att se så många gla­da män­ni­skor sam­la­de i spi­der­man­dräk­ter. Det är nå­got man ba­ra upp­le­ver en gång i li­vet.

Kje­til Wal­seth, som är Nor­dic 1st Par­ty Mar­ke­ting Ma­na­ger på Nordisk Film Dis­tri­bu­tion och PlayS­ta­tion

Nor­dic, be­rät­tar att de kom på idén att för­sö­ka slå världs­re­kor­det ti­di­ga­re i år, när de fun­de­ra­de på lan­se­ring­en av Mar­vel’s Spi­derMan för PS4.

– PlayS­ta­tion ha­de en mon­ter un­der Co­mic Con, där Mar­vel’s Spi­der-Man ha­de stor syn­lig­het, men vi vil­le gö­ra nå­got ex­tra för att fi­ra re­le­a­sen av spe­let. Nå­got som kun­de en­ga­ge­ra fans un­der mäs­san.

Det fanns fak­tiskt ett ti­di­ga­re re­kord att slå. I Australien 2015 sam­la­des 438 per­so­ner i mot­sva­ran­de dräk­ter.

–Vi tänk­te att med god hjälp av svens­ka Spi­derMan och PlayS­ta­tion fans, och av vå­ra part­ners Ga­mestop och Co­mic Con Stock­holm, bor­de vi ha en god chans att slå re­kor­det.

Och det lyc­ka­des de med; med över hund­ra per­so­ners mar­gi­nal. Und­rar du var al­la des­sa dräk­ter kom ifrån? Det var ar­ran­gö­rer­na som de­la­de ut dräk­ter­na till del­ta­gar­na, som ock­så fick be­hål­la dem ef­ter even­tet.

–Vi fick ock­så fan­tas­tisk hjälp av fri­vil­li­ga som ställ­de upp för att få det­ta att hän­da. Det finns många reg­ler för att få sät­ta ett of­fi­ci­ellt världs­re­kord, och många män­ni­skor att ko­or­di­ne­ra på plats. Vi ha­de in­te kun­nat gö­ra det­ta ut­an hjälp av vå­ra fri­vil­li­ga.

FO­TO: MAR­VEL

SPINDELTÄTT. I hel­gen kryl­la­de det av spin­del­män i Kis­ta, när det van­ka­des världs­re­kord.

VÄRLDS­RE­KORD. Kim­ber­ley Åha­ge, obe­ro­en­de vitt­ne, Pra­vin Pa­tel, Gu­in­ness World Re­cords och Kje­til Wal­seth, Nordisk Film Dis­tri­bu­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.