MÅN­DAG 24/9

Vi i Tensta - - DET HÄN­DER -

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer att fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn – och hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Mån­da­gen den 24/9 kl 13.00-14.00 på Tens­ta bib­li­o­tek, Hag­strå­ket 13. Skri­var­cir­kel med Unga för­fat­ta­re i Or­ten Är du en bli­van­de po­et? För­fat­ta­re? El­ler har du ald­rig skri­vit ett ord in­nan men vill tes­ta? Då har du kom­mit rätt. Varan­nan tis­dag möts vi på Tens­ta bib­li­o­tek för att tes­ta nya skrivöv­ning­ar. Om du har en halv­fär­dig text som du vill ha hjälp med, ta med den! Skri­var­cir­keln är gra­tis och rik­tar sig till dig som är 13 år och upp­åt. Är du su­gen på fi­ka? Ing­en fa­ra: vi bjus­sar på fi­ka så att du kan kon­cen­tre­ra dig på ditt skri­van­de. Or­tens bäs­ta po­et 2018 Det är nu dags för Stock-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.