HÖS­TEN ÄR EN HÖGTID FÖR HONUNG

På Eg­ge­by gård går de sur­ran­de ar­be­tar­na i dva­la, me­dan de sto­ra ar­be­tet sät­ter igång för biod­lar­na.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@ di­rekt­press.se

Me­dan vi rul­lar igång hös­ten med ar­be­te, häm­ta-läm­nast­ress och ru­ti­ner går in­vå­nar­na i sta­dens bi­sam­häl­len in i vi­lo­lä­ge. Och för biod­lar­na på Eg­ge­by gård är det dags att ta hand om sä­song­ens ho­nungs­skörd.

För att kun­na slunga ho­nung­en, allt­så ut­vin­na den ur cel­ler­na i vaxka­kan som bi­na läg­ger den i, mås­te man först skra­pa bort det skyd­dan­de ”vax­loc­ket”. Och det är ing­et som slängs bort, tvärtom.

– Vi gör mel­lan­väg­gar till biku­por­nas ra­mar av vax­et, som bi­na byg­ger på. Vax är näs­tan li­ka dyrt som honung, om in­te dy­ra­re, sä­ger Maj Öst­berg Run­dquist, ord­fö­ran­de i Sund­by­bergs och Spång­a­or­tens biod­la­re­för­e­ning.

En ak­tiv för­e­ning, med ett 100-tal med­lem­mar och snart 80 år på nac­ken. Med­lem­mar­na träf­fas var­je ons­dag på Eg­ge­by gård, ord­nar fö­re­läs­ning­ar, by­ter tips och så här års: pro­var varand­ras honung.

Och ho­nungsprov­ning – det är all­var­li­ga sa­ker.

Smak, doft och vat­ten­halt (max 20 pro­cent!) tes­tas i blind­test, och man un­der­sö­ker så att det in­te finns för­ore­ning­ar i ho­nung­en som bi­nas ben el­ler vax­ku­lor.

Be­lö­ning­en för hög kva­li­tet är att få sät­ta Sve­ri­ges biod­la­res riks­för­bunds väl­kän­da eti­kett på si­na bur­kar. I år är förs­ta gång­en som även fly­tan­de honung kan be­dö­mas.

Ons­dags­träf­far­na hålls var­je vec­ka mel­lan kloc­kan 18 och 20 (ut­om mitt i vin­tern) på Eg­ge­by gård och är öpp­na för all­män­he­ten.

Mi­kael Ley­mann sit­ter i för­e­ning­ens sty­rel­se och har va­rit biod­la­re i nio år. Han har si­na bi­sam­häl­len hem­ma i träd­går­den, vid Gör­välns grifte­gård och Jär­fäl­la kyr­ka.

– Man mås­te ju hål­la på med nåt! Och det blir ba­ra ro­li­ga­re ju mer man lär sig, sä­ger han.

Maj Öst­berg Run­dquist, som även är ut­bil­dad mål­tidse­ko­log, hål­ler med. Hon job­bar för att spri­da kun­ska­pen om bin och de­ras vik­ti­ga roll i na­tu­ren.

– Det är vik­tigt att ve­ta, ut­an bin - ing­en mat. Åt­minsto­ne in­te så­dant som vi tyc­ker är go­dast. Jag bru­kar gö­ra två mat­hö­gar med ele­ver­na, den ena med väx­ter som krä­ver pol­li­ne­ring som frukt, grön­sa­ker och kaf­fe (tänk vad su­ra lä­rar­na skul­le bli ut­an sitt kaf­fe!), och en med sånt som in­te krä­ver pol­li­ne­ring som hav­re­gryn, po­ta­tis, ris. En trå­ki­ga­re hög, bru­kar ele­ver­na tyc­ka.

För­e­ning­en har ny­li­gen byggt ett slung­rum i det gam­la of­fi­cers­das­set på Eg­ge­by gård, en röd­må­lad bod från ti­den då Jär­va­fäl­tet var ett mi­li­tärt öv­nings­fält. Det får med­lem­mar­na hy­ra för att slunga si­na skör­dar.

Fy­ra ra­mar sätts i slung­an, sen är det ba­ra att tryc­ka på knap­pen och se när ho­nung­en rin­ner ut ge­nom en kran i bot­ten på slung­an.

– Var­je biku­pa har 10 ra­mar, som var och en hål­ler runt två ki­lo honung, sä­ger Maj Öst­berg Run­dquist.

Hur folk vill ha sin honung va­ri­e­rar stort. Oli­ka tra­di­tio­ner från oli­ka län­der spe­lar in, har Maj Öst­berg Run­dquist och Mi­kael Ley­mann märkt.

– Honung­ens egen­ska­per av­görs av vil­ka blom­mor bi­na har att till­gå. I Sve­ri­ge kris­tal­li­se­rar den sig för att den in­ne­hål­ler mind­re fruk­tos än glu­kos, till skill­nad från Me­del­ha­vet där det är tvärtom. Men vill man ha den fly­tan­de så går det att vär­ma upp den. Någ­ra som hand­lar av oss kö­per he­la ra­men med vax och allt, då är de säkra på att det är äk­ta va­ra. I Sve­ri­ge vill de fles­ta ha ho­nung­en krä­mig, som en smek­ning, sä­ger Maj.

Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

”I Sve­ri­ge vill de fles­ta ha ho­nung­en krä­mig, som en smek­ning.”

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

HONUNG. Biod­lar­na Maj Öst­berg och Mi­kael Ley­mann slung­ar sä­song­ens honung på Eg­ge­by gård.

HONUNG.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Maj Öst­berg slung­ar sä­song­ens honung på Eg­ge­by gård. När ho­nung­en skör­das får bi­na soc­ker­lös­ning som de le­ver på un­der vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.