Stort åtal för knark­här­va

En am­fe­ta­min­göm­ma i Sund­by­berg upp­täck­tes ef­ter att po­li­sen stop­pat en bil i Tens­ta. Nu har åtal väckts i en stör­re nar­ko­ti­ka­här­va med en 22-åring från Kis­ta som miss­tänkt hu­vud­man. Åkla­gar­na ser all­var­ligt på att man ska ha an­vänt barn som ku­ri­rer.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son

Tio per­so­ner åta­las för in­bland­ning i här­van, där man ska ha han­te­rat bland an­nat 28,5 kg am­fe­ta­min och 4,3 kg MDMA.

Den stor­ska­li­ga or­ga­ni­sa­tio­nen i väs­te­rort miss­tänks ha letts av bland an­nat en 22-åring från Kis­ta. Yt­ter­li­ga­re två miss­tänk­ta hu­vud­män är häk­ta­de i sin från­va­ro och an­tas be­fin­na sig ut­om­lands. Två av de åta­la­de är 15 och 17 år och ska ha va­rit knark­ku­ri­rer.

– Vi an­ser att det är frå­ga om syn­ner­li­gen grovt nar­ko­ti­kabrott, ef­tersom det av­sett han­te­ring­en av myc­ket sto­ra mäng­der nar­ko­ti­ka och man dess­utom age­rat syn­ner­li­gen hän­syns­löst ef­tersom man ut­nytt­jat barn som ku­ri­rer, sä­ger Isa­bel­le Bjursten, kam­mar­å­kla­ga­re vid Rik­sen­he­ten mot in­ter­na­tio­nell och or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het, i ett press­med­de­lan­de. Den åta­la­de hu­vud­man­nen ska ha be­stämt sig för att in­för­skaf­fa 28,5 ki­lo am­fe­ta­min för att säl­ja det vi­da­re. Am­fe­ta­mi­net för­va­ra­des i en bo­stad i Sund­by­berg, där en 23-årig Sund­by­bergs­bo och en 23-åring från Brom­ma ska ha hjälpts åt att tor­ka och för­pac­ka nar­ko­ti­kan. Göm­man upp­täck­tes ef­ter att po­li­sen stop­pat en bil i Tens­ta 27 de­cem­ber.

En 43-åring från Sund­by­berg ska ha köpt 20 fläk­tar i Jär­fäl­la för än­da­må­let. Han är även den som åta­las för att kört am­fe­ta­mi­net till Stock­holms cen­tral­sta­tion och där över­läm­nat det till de unga ku­ri­rer­na från Hjuls­ta.

MDMA, el­ler ec­sta­cy, ska ha trans­por­te­rats från Ne­der­län­der­na till Sve­ri­ge med hjälp av akva­ri­e­till­be­hör. Här ska det ha för­va­rats i bland an­nat Sund­by­berg och han­te­rats av en 21-åring från Sund­by­berg, en 23-åring från Tens­ta och en 23-åring från Brom­ma.

Sam­ma tre per­so­ner ska även ha haft hand om en stör­re mängd am­fe­ta­min. Från den 43-åri­ge sund­by­ber­ga­ren har 290 000 kro­nor ta­gits i be­slag, ef­tersom man miss­tän­ker att de kom­mer från brotts­lig verk­sam­het.

Fle­ra av de åta­la­de har va­rit häk­ta­de se­dan slu­tet av de­cem­ber, bland an­nat den miss­tänk­te hu­vud­man­nen från Kis­ta och de bå­da åta­la­de från Sund­by­berg.

Rättegången bör­jar den 10 ok­to­ber vid Sol­na tings­rätt.

”Vi an­ser att det är frå­ga om syn­ner­li­gen grovt nar­ko­ti­kabrott.”

FO­TO: PO­LI­SEN

NAR­KO­TI­KA. Sto­ra mäng­der am­fe­ta­min låg fram­för fläk­tar på var­dags­rums­gol­vet i en lä­gen­het i Sund­by­berg. ”Det har in­te va­rit ett till­håll, mer av en för­va­rings­plats för den­na grup­pe­ring”, sä­ger Stephan Ki­er­nan vid po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.