Barn­fat­tig­do­men mins­kar i he­la Jär­va

En­ligt Räd­da Bar­nens se­nas­te rap­port mins­kar barn­fat­tig­do­men i Jär­va­om­rå­det. I Rin­ke­by-Kis­ta och Spånga-Tens­ta har an­ta­let fat­ti­ga barn mins­kat med över 10 pro­cen­ten­he­ter.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Barn­fat­tig­do­men i Jär­va­om­rå­det har mins­kat kraf­tigt. Bå­de i stads­de­lar­na Rin­ke­by-Kis­ta och Spånga-Tens­ta har an­de­len fat­ti­ga barn mins­kat med över tio pro­cen­ten­he­ter. I vec­kan släpp­te Räd­da Bar­nen en rap­port om barn­fat­tig­dom. Rap­por­ten jäm­för­de barn­fat­tig­dom mel­lan åren 2011 och 2016, och vi­sa­de att barn­fat­tig­do­men to­talt mins­ka­de med 1,5 pro­cen­ten­he­ter – 10,8 till 9,3 pro­cent.

Störst var minsk­ning­en i stads­de­lar med hög eko­no­misk utsatthet bland barn­fa­mil­jer. Bland des­sa finns bå­de Rin­ke­by-Kis­ta och Spång­aTens­ta.

I Rin­ke­by-Kis­ta ha­de barn­fat­tig­do­men mins­kat från 36,6 till 24,8 pro­cent.

I Spånga-Tens­ta ha­de det gått från 26,4 till 15,9 pro­cent.

Det är fort­fa­ran­de höga siff­ror, och klyf­tor­na in­om sta­den är sto­ra. Man kan till ex­em­pel jäm­fö­ra med Kungs­hol­men i Stock­holm, där siff­ran är 2,8 pro­cent.

I rap­por­ten kan man ock­så lä­sa att barn­fat­tig­do­men är sju gång­er hög­re bland barn med ut­ländsk bak­grund, än bland barn med två för­äld­rar som är föd­da i Sve­ri­ge.

Så här skri­ver Räd­da Bar­nens Sve­ri­ge­chef Ola Matt­son, i rap­por­tens för­ord:

– Klyf­tor­na ökar, sam­ti­digt vi­sar rap­por­ten po­si­ti­va siff­ror, som att den störs­ta minsk­ning­en av barn­fat­tig­dom sker i ex­em­pel­vis Rin­ke­by – Kis­ta stads­del i Stock­holm. Det finns po­ten­ti­ellt många or­sa­ker till den­na ut­veck­ling, som till ex­em­pel ju­ste­ring­ar i ni­vå­er in­om den eko­no­mis­ka fa­mil­je­po­li­ti­ken men ock­så att fler för­äld­rar kom­mit i ar­be­te.

Det finns många or­sa­ker till den­na ut­veck­ling.

FO­TO: TO­MAS OHLSSON

RAP­PORT. Ola Matts­son, Räd­da Bar­nen, skri­ver i rap­por­ten: ”Sve­ri­ge har just nu en stark eko­no­mi. Där­med bor­de möj­lig­he­ter­na att le­va upp till vå­ra åta­gan­den att upp­rätt­hål­la barns rät­tig­he­ter ock­så va­ra sto­ra”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.