Ny Fol­ket Hus-chef vill ha di­a­log

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Det vo­re bätt­re om man klev ur, sat­te sig på en bänk och pra­ta­de med unga och gam­la.

Dji­bou­ti, Egyp­ten, Lands­kro­na, Manchester – och nu Rin­ke­by. Trots att Amal Omar ba­ra är 26 år har den nya verk­sam­hets­che­fen på Rin­ke­by Fol­kets Hus levt ett glo­balt liv. Så sent som i febru­a­ri kom hon till­ba­ka till Sve­ri­ge ef­ter att ha bott i Manchester i tio år. Amal Omar sök­te och fick tjäns­ten som an­sva­rig för De­mo­kra­ti­lab­bet. Upp­dra­get var att ska­pa nya mö­tes­plat­ser mel­lan män­ni­skor.

Hon fick snabbt kon­takt med bå­de för­e­ning­ar och män­ni­skor­na i stads­de­len och be­hål­ler tjäns­ten sam­ti­digt som hon blir verk­sam­hets­chef för he­la Rin­ke­by Fol­ket Hus. Steget mel­lan upp­dra­gen är in­te långt.

– Fol­kets Hus mås­te öpp­na dör­rar­na. Det ska va­ra en plats för al­la dit man kom­mer för att va­ra kre­a­tiv.

Vi ska ska­pa kul­tu­ren här. I stäl­let för att åka in till stan och gå kur­ser får stan kom­ma hit.

”Hän­de verk­li­gen sa­ker”

Amal Omar har er­fa­ren­het av di­a­lo­ger ef­ter att ha ar­be­tat med Hi­de­a­way Youth Pro­ject i för­or­ten Moss Si­de ut­an­för Manchester.

Bland an­nat gjor­de om­rå­dets ung­do­mar en film om oli­ka kul­tu­rel­la vär­de­ring­ar. Fil­men vi­sa­des för po­li­ser­na i om­rå­det.

– Det hän­de verk­li­gen sa­ker. Det ska­pa­des en di­a­log och man för­stod varand­ra bätt­re.

Hon kän­ner igen myc­ket från Moss Si­de i da­gens Rin­ke­by.

– Många här upp­skat­tar po­li­sens ar­be­te. Men po­li­sen kör of­ta in i en skåp­bil, tar en run­da och för­svin­ner. Det vo­re bätt­re om man klev ur, sat­te sig på en bänk och pra­ta­de med unga och gam­la. Det skul­le be­ty­da oer­hört myc­ket tror jag.

Or­det ”di­a­log” dy­ker of­ta upp un­der sam­ta­let. I press­med­de­lan­det som skic­ka­des ut i sam­band med hen­nes ut­näm­ning står det ock­så:

”Amals otro­li­ga för­må­ga att lyss­na och fö­ra en me- nings­full och re­sul­tatin­rik­tad di­a­log gör hen­ne till den chef vi just nu be­hö­ver.”

Vär­de­grund

I en tid där vad som egent­li­gen ska be­trak­tas som ”svenskt” har bli­vit ett po­li­tiskt slag­trä har Amal Omar sin de­fi­ni­tion klar.

– Jag väx­te upp i Sve­ri­ge och kän­ner mig som svensk. Det var här jag fick min vär­de­grund. För mig hand­lar svens­ka vär­de­ring­ar i grun­den om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, om att ta hand om varand­ra och sö­ka di­a­log i stäl­let för kon­fron­ta­tion.

– De­mo­kra­ti är in­te nå­got som ba­ra finns. Man mås­te prak­ti­se­ra de­mo­kra­ti dag­li­gen för att den ska få luft och kun­na le­va vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.