Jär­vas unga dric­ker minst

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

I Rin­ke­by-Kis­ta är det ba­ra hälf­ten så många gym­na­si­etvå­or som dric­ker al­ko­hol, jäm­fört med i res­ten av Stock­holm.

– Jag tror att det är för­äld­rars at­ti­tyd som på­ver­kar ung­do­mar­na. Det sä­ger Kaj­sa Björn­son, pre­ven­tions­sam­ord­na­re i Rin­ke­by-Kis­ta. Stock­holmsen­kä­ten är en un­der­sök­ning som görs bland sta­dens ni­on­de­klas­sa­re och gym­na­si­etvå­or, med frå­gor kring dro­ger, brott, fri­tid och så vi­da­re. Och nu har re­sul­ta­ten för sta­dens oli­ka stads­de­lar kom­mit.

Vad gäl­ler al­ko­hol stic­ker fram­för allt Kis­ta-Rin­ke­by, men även Spånga-Tens­ta, ut.

I Kis­ta-Rin­ke­by är det ba­ra 26 pro­cent av gym­na­si­etvå­or­na som nå­gon gång har va­rit be­ru­sa­de, vil­ket är mind­re än hälf­ten så många som res­ten av sta­den.

Och bland ni­on­de­klas­sar­na är det 7 pro­cent av poj­kar­na och 13 pro­cent av flic­kor­na som har va­rit be­ru­sa­de. Det är un­ge­fär en tred­je­del så många som i res­ten av sta­den.

– Det är så klart gläd­jan­de. De här siff­ror­na har le­gat lågt över tid. Det finns en re­strik­tiv syn på al­ko­hol bland de här ung­do­mar­nas för­äld­rar. Det kan fin­nas bå­de re­li­giö­sa och kul­tu­rel­la skäl till det, sä­ger Kaj­sa Björn­son, pre­ven­tions­sam­ord­na­re i Rin­ke­byKis­ta.

Hon sä­ger att det här vi­sar hur myc­ket för­äld­rars at­ti­ty­der på­ver­kar ung­do­mars al­ko­hol­kon­sum­tion. En lär­dom som hon tyc­ker att man kan ta med sig även till and­ra stads­de­lar.

– Vi för­sö­ker he­la ti­den kom­ma ut med det här bud­ska­pet till för­äld­rar – att de­ras at­ti­ty­der på­ver­kar ung­do­mar­na, sä­ger hon.

Sam­ma sor­ters siffror kom­mer fram även om man vän­der på frå­gan. Det är myc­ket fler som in­te dric­ker al­ko­hol i Kis­ta-Rin­ke­by jäm­fört med i res­ten av sta­den. Det finns ing­en an­nan stads­del som har li­ka höga siffror, var­ken bland ni­on­de­klas­sa­re el­ler gym­na­si­etvå­or.

I Spånga-Tens­ta är siff­ror­na in­te li­ka av­vi­kan­de från res­ten av sta­den, men sam­ma trend finns här. Fär­re dric­ker, bå­de i grund­sko­lan och gym­na­si­et, jäm­fört med res­ten av sta­den.

Fler be­går brott

Stock­holmsen­kä­ten mä­ter ock­så myc­ket an­nat, som brott till ex­em­pel, och där ser siff­ror­na in­te li­ka gläd­jan­de ut.

Som någ­ra ex­em­pel kan näm­nas att re­la­tivt många Kis­ta-Rin­ke­byung­do­mar i års­kurs nio har stu­lit bi­lar, cyklar och mo­pe­der, an­vänt falsk­leg, ta­git spring­no­tor, köpt stöld­gods, gjort in­brott el­ler tving­at till sig peng­ar el­ler vär­desa­ker.

Det finns ock­så en hög grad av ord­nings­pro­blem i de­ras bo­stads­om­rå­den.

För gym­na­si­eung­do­mar­na i Kis­ta-Rin­ke­by till­kom­mer ock­så att de har klott­rat och bu­rit va­pen i hög­re grad än i res­ten av sta­den.

Det finns en re­strik­tiv syn på al­ko­hol bland de här ung­do­mar­nas för­äld­rar. Det kan fin­nas bå­de re­li­giö­sa och kul­tu­rel­la skäl till det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.