Fem års fäng­el­se för rån

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Sex rån och fy­ra rån­för­sök i Kis­ta lig­ger bakom do­men på fem års fäng­el­se mot en 29-årig man. Brot­ten be­gicks un­der lop­pet av någ­ra da­gar och al­la i när­he­ten av Kis­ta gal­le­ria.

Kvin­nor­na som bli­vit rå­na­de har be­skri­vit gär­ning­ar­na på lik­nan­de sätt, kon­sta­te­rar Sol­na tings­rätt i sin dom. Al­la ut­om en av dem har trott att man­nens soft air-gun var ett rik­tigt va­pen.

En kvin­na rå­na­des på en lap­top och en mo­bil­te­le­fon den 13 au­gusti.

En an­nan kvin­na rå­na­des vid sam­ma till­fäl­le på en mo­bil­te­le­fon. 29-åring­en har häv­dat att han in­te alls be­fann sig på plat­sen den­na mån­dags­ef­ter­mid­dag.

På väg från lun­chen

Tre da­gar se­na­re stal han en soft air-gun på en bu­tik i Kis­ta gal­le­ria, vid 10-ti­den på för­mid­da­gen. 12:30 rå­na­de han en kvin­na som var på väg till­baks från lunch­ras­ten, ge­nom att tvinga hen­ne att ta ut 6 000 kro­nor i en ban­ko­mat.

Vid sam­ma till­fäl­le har han för­sökt rå­na två and­ra kvin­nor på peng­ar. När man­nen in­te fick någ­ra peng­ar av den förs­ta kvin­nan, rik­ta­de han sig istäl­let mot en an­nan kvin­na i när­he­ten. Hon blev rädd när man­nen sköt rakt upp i luf­ten och sprang där­i­från.

På kväl­len sam­ma dag för­måd­de han en kvin­na att läm­na över 560 kro­nor och rå­na­de en an­nan på hen­nes mo­bil­te­le­fon.

När han tving­a­de yt­ter­li­ga­re en kvin­na att ta ut 4 400 kro­nor, greps han av en po­lis som le­ta­de ef­ter gär­nings­man­nen.

Hit­ta­de rån­by­ten

Han för­sök­te även rå­na yt­ter­li­ga­re fy­ra per­so­ner på kväl­len. En kvin­na, som be­döm­de att vap­net in­te var äk­ta, skrek tills man­nen sprang där­i­från.

Ing­en av kvin­nor­na har känt igen man­nen se­dan ti­di­ga­re. Vid en fo­to­kon­fron­ta­tion har man­nen ”i va­ri­e­ran­de grad” pe­kats ut, en­ligt tings­rät­ten som på­pe­kar bris­ter i han­te­ring­en.

Bland an­nat har det fö­re­kom­mit att po­li­sen som ge­nom­fört fo­to­kon­fron­ta­tio­nen ve­tat vem som var miss­tänkt gär­nings­man.

När po­li­sen gjor­de hus­rann­sa­kan i man­nens bo­stad i Kis­ta, hit­ta­des bland an­nat en da­tor och två te­le­fo­ner som han kom­mit över.

In­te straf­fad ti­di­ga­re

Man­nen har er­känt rå­net då han greps, men har i öv­rigt för­ne­kat brot­ten. En­ligt tings­rät­ten är det dä­re­mot ställt ut­om rim­ligt tvi­vel att han är gär­nings­man. Han döms även för nar­ko­ti­kabrott och för över­grepp i rätts­sak, ef­tersom han bland an­nat har för­sökt ta ett av rå­noff­rens mo­bil­te­le­fon för att hind­ra hen­ne från att ringa po­li­sen.

Han fö­re­kom­mer in­te i be­last­nings­re­gist­ret se­dan ti­di­ga­re.

Dom­sto­len ser all­var­ligt på hur rå­nen och rån­för­sö­ken ge­nom­förts. 29-åring­en har ut­nytt­jat kvin­nor­nas ut­sat­ta si­tu­a­tion när de va­rit en­sam­ma el­ler med sitt barn i vag­nen. Där­för är det ute­slu­tet med nå­gon an­nan på­följd än fäng­el­se. Ti­den har be­stämts till fem år.

FOTO: LEIF OLDENBURG

DOM. Tings­rät­ten dömt man­nen till fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.