De­sig­nworks­hop på Te­chTens­ta för dig mel­lan 13 och 19 år

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE - te­chtens­[email protected]­holm.se.

Stock­holm stads av­del­ning för di­gi­tal ut­veck­ling ska i sam­ar­be­te med Spång­aTens­ta stads­dels­för­valt­ning ge­nom­fö­ra en works­hop från pro­jek­ten ”Smart och upp­kopp­lad be­lys­ning” och ”Öpp­na och de­la­de da­ta”.

Un­der höst­lo­vet (vec­ka 44) or­ga­ni­se­rar vi en works­hop på Te­chTens­ta om da­tain­sam­ling, sen­so­rer och nys­tar fram idéer över hur vi kan ska­pa en app för den upp­kopp­la­de lykt­stol­pen. Vi kom­mer att byg­ga kring­tjäns­ter med da­ta som kan sam­las in från be­lys­nings­an­lägg­ning­en el­ler från sen­so­rer. Hur kom­mer fram­ti­dens lykt­stol­pe se ut och vil­ka ap­par kan byg­gas på den in­for­ma­tion som sam­las in? Vil­ka and­ra funk­tio­ner än ljus kan lyk­tVWROSHQ KD" bU GX Q\¿NHQ" $QV|N QX Sn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.