Tack för ditt del­ta­gan­de om att på­ver­ka trygg­he­ten i din stads­del

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Som en del i det trygg­hets­ska­pan­de ar­be­tet i Spånga och Tens­ta, har stads­dels­för­valt­ning­en un­der hös­ten ge­nom­fört en rad oli­ka lo­ka­la ak­ti­vi­te­ter och in­sat­ser som ska bi­dra till ökad trygg­het i samt­li­ga stads­de­lar. En av des­sa in­sat­ser har va­rit sju med­bor­gar­di­a­lo­ger, som ar­ran­ge­rats i sam­ver­kan med Po­li­sen. Vid des­sa till­fäl­len ha­de med­bor­ga­re, fö­re­ta­ga­re och för­e­ning­ar haft möj­lig­het att ge si­na syn­punk­ter och åsik­ter som rör vik­ti­ga trygg­hets­frå­gor. På webb­plat­sen stock­holm.se/trygg­hets­pang­a­tens­ta kan du föl­ja bå­de re­sul­tat från med­bor­ga­di­a­lo­ger­na och det fort­sat­ta trygghetsarbetet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.