Nu är det dags sö­ka jul­lov­s­jobb

Visste du att Stock­holms ung­do­mar in­te ba­ra er­bjuds som­mar­jobb – ut­an se­dan 2016 även jul­lov­s­jobb? I år är det bland an­nat Tensta konst­hall som tar in jul­lov­s­job­ba­re.

Vi i Tensta - - NYHETER - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Bå­da Spånga-Tensta och Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning­ar er­bju­der jul­lov­s­jobb. Upp­läg­get är dock det­sam­ma i bå­da stads­de­lar­na, ef­tersom det är Stock­holms stad som or­ga­ni­se­rar det he­la.

Ar­be­te­na finns in­om en rad om­rå­den. Man kan till ex­em­pel få ar­be­ta med barn el­ler äld­re, med park­ar­be­te el­ler vakt­mäs­te­ri, i storkök, på kon­tor el­ler med kul­tur.

Vi pra­ta­de med Ca­tali­na Cap­de­pon, sam­ord­na­re Ar- be­te för Unga i Spång­aTens­ta Stads­del­för­valt­ning, som be­rät­ta­de li­te om upp­läg­get i Spånga-Tensta.

– In­tres­set är all­tid stort i Spånga-Tensta och vi an­stäl­ler runt 1300 ung­do­mar var­je år. Ma­jo­ri­te­ten av ar­bets­till­fäl­len är in­om barnom­sorg vil­ket ock­så är po­pu­lärt, be­rät­tar hon och fort­sät­ter:

– Vå­ra oli­ka ar­bets­till­fäl­len ham­nar in­om bå­de det kom­mu­na­la, fri­vil­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner, på ent­re­pre­nad samt egen­ska­pa­de pro­jekt. Un­der ju­len kom­mer vi bland an­nat att sam­ar­be­ta med Tensta konst­hall som tar emot fe­ri­eung­do­mar.

Den sista da­gen för an­sö­kan är den 5 no­vem­ber.

FOTO: MOSTPHOTOS

FERIEARBETE. Job­ben finns in­om en rad om­rå­den. Man kan till ex­em­pel få ar­be­ta med barn el­ler äld­re, med park­ar­be­te el­ler vakt­mäs­te­ri, i storkök, på kon­tor el­ler med kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.