Grand Garbo stäng­er vid ny­år

Vi i Tensta - - NYHETER -

I öv­rigt vill Ulf Wes­ter­berg in­te kom­men­te­ra be­slu­tet att stänga ett av Stock­holms mest klas­sis­ka dans­hak ut­an hän­vi­sar till press­med­de­lan­det.

– Allt jag har att sä­ga står där.

För en dryg må­nad se­dan, ba­ra någ­ra da­gar fö­re va­let, blev det klart att Sund­by­bergs stad säl­jer fas­tig­he­ter­na Mu­ra­ren och Ba­sa­ren, där Garbo lig­ger, till fas­tig­hets­bo­la­get Bal­der. Kö­pe­sum­man är hem­lig.

– Vi bru­kar in­te gå ut of­fent­ligt med så­da­na upp­gif- ter, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens av­gå­en­de ord­fö­ran­de Mi­kael T. Eriks­son (M).

Han har svårt att se nå­got sam­band mel­lan för­sälj­ning­en och att Grand Garbo läggs ner vid års­skif­tet.

– Det ena föl­jer in­te av det and­ra, sä­ger han.

Den de­talj­plan som togs för fle­ra år se­dan in­ne­hål­ler ett hus på max­i­malt åt­ta vå­ning­ar på den plats där Grand Garbo finns i dag.

En­ligt Mi­kael T. Eriks­son kan en bygg­lov­san­sö­kan bli ak­tu­ell först om ett år och even­tu­el­la över­kla­gan­den kan för­drö­ja bygg­star­ten i yt­ter­li­ga­re ett år.

– Pro­jek­te­ring­en lig­ger långt fram i ti­den. Jag gis­sar att man kan kom­ma igång ti­di­gast 2021 el­ler 2022.

Men re­dan vid års­skif­tet tyst­nar allt­så dans­mu­si­ken på Grand Garbo.

Ny­årsaf­ton blir sista kväl­len.

John Pers­son har va­rit dj på Grand Garbo i många år.

– Det har va­rit fan­tas­tis­ka år. Bra par­ty och här­lig publik, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.