800 000 till Jär­va­sko­lan

Vi i Tensta - - NYHETER -

Jär­va­sko­lan AB får 800 000 kro­nor i stats­bi­drag för en lik­vär­dig sko­la 2019.

Stats­bi­dra­get ska an­vän­das till att utö­ka på­gåen­de in­sat­ser el­ler ge­nom­fö­ra nya in­sat­ser som stär­ker lik­vär­dig­het och kun­skaps­ut­veck­ling i för­sko­le­klass och grund­sko­lan.

Stats­bi­dra­get kan sö­kas av sko­lor och kom­mu­ner i he­la lan­det och det to­ta­la be­lop­pet lig­ger på 3,5 mil­jar­der kro­nor.

Stock­holms kom­mu­na­la sko­lor får de­la på to­talt 179 mil­jo­ner kro­nor.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HIN­DER. Pol­lar­na pla­ce­ras vid två in­far­ter till Si­be­li­us­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.