Gra­tis bad för barn i för­sko­le­klass

Vi i Tensta - - NYHETER -

Al­la barn i för­sko­le­klass i Stock­holms stad får ett gra­tis bad­kort hemskic­kat. Kor­tet skic­kas ut un­der vec­kor­na 43 till 45, och gäl­ler för bar­net till­sam­mans med en med­föl­jan­de myn­dig per­son.

Kor­tet gäl­ler i Stock­holms stads sim­hal­lar till och med den 30 ju­ni näs­ta år.

Syf­tet med att Stock­holms stad skic­kar ut des­sa kort är att de vill att barn ska få en ökad vat­ten­va­na.

De vill sam­ti­digt på­min­na om att ta med bad­kor­tet, bad­klä­der, hand­duk och even­tu­ellt ett häng­lås när man be­sö­ker sim­hal­len.

FO­TO: MOSTPHOTOS

GRA­TIS. Al­la barn i för­sko­le­klass får ett bad­kort hemskic­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.