Piz­ze­ri­a­mor­dets mo­tiv

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Nu har rät­te­gång­en i det så kal­la­de piz­ze­ri­e­mor­det in­letts. Det he­la ver­kar va­ra en del av ett myc­ket bru­talt gäng­krig, där unga män ut­nytt­jas för att ge­nom­fö­ra brott ef­tersom de får läg­re straff in­nan de är myn­di­ga. ”2018-01-08 Kloc­kan 18.26.50 kli­ver det in en gär­nings­man på Piz­ze­ria & Ke­bab på Rin­ke­by Tor­get 8 och skju­ter med en pi­stol, två skott som träf­far mål­sä­gan­den i hu­vud och hals. Gär­nings­man­nen läm­nar se­dan plat­sen till fots i rikt­ning mot Hin­der­storps­gränd.”

Så in­leds po­li­sens pro­me­mo­ria över den tra­gis­ka hän­del­sen i ja­nu­a­ri i år.

Den skjut­ne förs ome­del­bart till sjuk­hus. Han skjut­sas dit i po­lis­bi­len ef­tersom po­li­sen in­te an­ser sig ha tid att vän­ta på am­bu­lans, men hans liv går än­då in­te att räd­da.

Nu bör­jar rät­te­gång­en

Än­nu ett mord har in­träf­fat. Och den här vec­kan bör­ja­de rät­te­gång­en mot den miss­tänk­te 17-åring­en, som ba­ra var 16 år när hän­del­sen in­träf­fa­de.

En bild av ex­akt hur bru­tal verk­lig­he­ten är vi­sar sig för den som blädd­rar i det tusentals si­dor långa för­un­der­sök­nings­pro­to­kol­let.

Bland det förs­ta man ser är en still­bilds­se­kvens, där man i när­bild får se hur en man kom­mer in ge­nom dör­ren till piz­ze­ri­an, rik­tar en pi­stol mot hu­vu­det på en an­nan man och tryc­ker av.

Den skjut­ne sjun­ker ihop på golvet. På en an­nan bild ser man hur en per­son kom­mer in och le­tar ige­nom den skjut­ne man­nens fic­kor. Tar någon­ting från hans byx­lin­ning och stop­par i sin egen. Po­li­sen är över­ty­ga­de om att det är en pi­stol.

En del av ett gäng­krig

En­ligt en po­lis, som ut­ta­lat sig un­der för­un­der­sök­ning­en, på­går ett bru­talt gäng­krig i Jär­va­om­rå­det. Det är en väp­nad kon­flikt mel­lan två gäng.

Kon­flik­ten tycks ha star­tat 2015 i sam­band med ett rån mot Forex, med ett byte på två mil­jo­ner kro­nor.

Se­dan dess ha grup­pe­ring­ar­na skju­tit på varand­ra vid minst åt­ta till­fäl­len. Sju män har dött och yt­ter­li­ga­re två har skott­ska­dats.

Ett van­ligt till­vä­ga­gångs­sätt är att de äld­re kri­mi­nel­la ut­nytt­jar unga poj­kar som vill gö­ra kri­mi­nell kar­riär. Man ut­nytt­jar att straf­fet ba­ra är fy­ra år, för den som är un­der ar­ton och be­går ett mord.

”Ut­tryc­ket att ” brös­ta en 4 för att bli en 100 gub­be” är utbrett. Det in­ne­bär att man är be­redd att sit­ta 4 år LSU för ett mord för att vi­sa sin lo­ja­li­tet och bli 100 % an­ta­gen i or­ga­ni­sa­tio­nen”, står det i pro­me­mo­ri­an.

Och nu är det allt­så dags för den nu­me­ra 17-åri­ge miss­tänk­te gär­nings­man­nen att få sin sak prö­vad.

Den skjut­ne var en 25-årig man.

FOTO: PO­LI­SEN

FLYR. Skjut­ning­en sked­de på nä­ra håll. Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen var ba­ra 16 år när han sköt en an­nan man i hu­vu­det. Han spring­er från mord­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.