In­teg­ra­tion ge­nom ny vän­skap

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Kom­pis­by­rån ar­be­tar med att mat­cha ihop per­so­ner med oli­ka bak­grund men sam­ma in­tres­sen.

– Vi vill ska­pa en språng­brä­da till en förs­ta re­la­tion, sä­ger grun­da­ren Emma Ham­mar. Konceptet är en­kelt: den som vill ha en ny kom­pis går in på Kom­pis­by­råns hem­si­da och sva­ra på någ­ra enk­la frå­gor om sig själv och si­na in­tres­sen – och blir se­dan ihop­mat­chad med nå­gon med lik­nan­de in­tres­sen.

Den som är eta­ble­rad blir mat­chad med en ny­an­länd, och vice ver­sa.

De två tar en förs­ta fi­ka till­sam­mans. De som bor i Jär­va­om­rå­det ses för­slagsvis på Jär­va Fol­kets park, som bju­der al­la ihop­mat­cha­de på kaf­fe och bul­le.

Ef­ter det är det upp till de ihop­mat­cha­de om de vill fort­sät­ta hål­la kon­tak­ten. Un­ge­fär hälf­ten fort­sät­ter träf­fas. And­ra blir ba­ra Fa­ce­book­kom­pi­sar.

– Språ­ket är så vik­tigt, och man mås­te öva för att bli bätt­re, be­rät­tar Kom­pis­by­råns grun­da­re Emma Ham­mar och fort­sät­ter: Jag vill vi­sa hur en­kelt och vik­tigt det är att man som in­di­vid bi­drar till in­teg­ra­tio­nen. Det är lät­ta­re att väl­kom­na nå­gon in i en grupp än att be om att bli väl­kom­nad.

– Från bör­jan mat­cha­de jag ihop män­ni­skor pri­vat och ide­ellt, med hjälp av män­ni­skor i min be­kant­skaps­krets.

Men se­dan växte pro­jek­tet. För att kun­na skö­ta mat­chan­det på hel­tid star­ta­des Kom­pis­by­rån, som sam­ar­be­tar med fö­re­tag och kom­mu­ner på oli­ka plat­ser. De har ock­så fått bi­drag från Läns­sty­rel­sen för att kun­na dri­va sin verk­sam­het.

– Jag vill vi­sa hur en­kelt och vik­tigt det är att man som in­di­vid bi­drar till in­teg­ra­tio­nen. Det är all­tid lät­ta­re att väl­kom­na nå­gon in i en grupp än att be om att bli väl­kom­nad.

Idag finns de i tio stä­der, men må­let är att spri­da ut verk­sam­he­ten över he­la lan­det.

–Vår me­tod går att ska­la upp så en­kelt. Vi vill att al­la ska kun­na va­ra med, oav­sett var de bor.

Lo­ka­la am­bas­sa­dö­rer

Var Kom­pis­by­rån finns be­ror på oli­ka sa­ker. Finns det lo­ka­la am­bas­sa­dö­rer som kan vo­lon­tär­ar­be­ta blir det myc­ket lät­ta­re att eta­ble­ra sig där. El­ler om Kom­pis­by­rån kan ska­pa ett sam­ar­be­te med kom­mu­nen.

Att konceptet är upp­skat­tat rå­der det inga tvi­vel om. Det är ba­ra att gå in på Kom­pis­by­råns Fa­ce­book­si­da och lä­sa al­la gla­da ”Fi­ka­häls­ning­ar”. Och sol­skens­hi­sto­ri­er finns det ock­så gott om.

– Un­ge­fär 14 pro­cent har fått jobb via sin fika­kom­pis. Det vi­sar på hur vik­tigt det är att ha ett nät­verk, av­slu­tar Emma Ham­mar.

MATCHAR. Kom­pis­by­rån star­ta­des av Ce­ci­lia Holm­gren och Emma Ham­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.