So­ci­al sats­ning: Sim­kurs för kvinn­li­ga hy­res­gäs­ter

Vi i Tensta - - NYHETER -

Först för­sök­te Svens­ka bo­stä­der ord­na kur­sen på egen hand. Men det gick in­te ihop, rent lo­gis­tiskt. De be­höv­de en sam­ar­bets­part­ner. Och då hit­ta­de de So­ma­lis­ka me­di­a­för­e­ning­en, som nu är med och or­ga­ni­se­rar den förs­ta kur­sen.

– De har ta­git på sig det här upp­dra­get. Men kur­sen är in­te bara till för de­ras med­lem­mar.

I förs­ta hand vän­der sig kur­sen till Svens­ka bo­stä­ders hy­res­gäs­ter.

– Men om in­te in­tres­set är till­räck­ligt stort kom­mer vi att öpp­na dör­rar­na även för and­ra som är in­tres­se­ra­de. Vi får se, det här är bara början.

Den förs­ta kur­sen star­tar allt­så i mit­ten av ja­nu­a­ri. Och se­dan hop­pas man på att kun­na dra igång en till kurs se­na­re på vår­ter­mi­nen. Vad som hän­der ef­ter det får fram­ti­den ut­vi­sa.

– Vi hop­pas att det här kom­mer att växa. Kans­ke kan fler ak­tö­rer kom­ma in, och så kan vi ska­pa fler grup­per.

Nur­can Gul­te­kin tyc­ker att det är vik­tigt att kun­na sim­ma.

– I Sve­ri­ge lär man sig sim­ma re­dan i grund­sko­lan. Det är en del av all­män­bild­ning­en. Men i många län­der finns in­te de här för­ut­sätt­ning­ar­na.

Hon be­rät­tar att hon har pra­tat med många kvin­nor som in­te vå­gar gå till stran­den ef­tersom de är räd­da för vat­ten. Det här blir en ny sorts fri­het för dem.

– Många vå­gar in­te dop­pa sig i vatt­net. Det här blir ett sätt för dem att kun­na be­ar­be­ta sin räds­la. Och det räd­dar liv att kun­na sim­ma.

En an­nan aspekt av det he­la är att många kvin­nor vill trä­na men har in­te råd el­ler möj­lig­het att gö­ra det.

– Sim­ning är en bra och skon­sam trä­ning, sä­ger Nur­can Gul­te­kin och av­slu­tar:

– Dess­utom är det här ett sätt att byg­ga re­la­tio­ner, för att öka triv­seln i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.