SL-kon­trol­lan­ter får kropps­ka­me­ra

Vi i Tensta - - NYHETER -

sam­ma mo­dell som ord­nings­vak­ter­nas, kom­mer att fin­nas till­gäng­li­ga un­der test­pe­ri­o­den och de bil­jett­kon­trol­lan­ter som ska an­vän­da dem har al­la ge­nom­gått ut­bild­ning­ar, där frå­gan om GDPR har va­rit i sär­skilt fo­kus.

– Det är bara de som fast­nar i en bil­jett­kon­troll och in­te kan upp­vi­sa gil­tig bil­jett som fast­nar på ka­me­ran. Upp­gif­ter­na spa­ras se­dan så länge vi be­hö­ver dem. Det kan va­ra till dess att vi ser att en tilläggs­av­gift är be­tald el­ler att det in­te läng­re be­hövs som be­vis­ma­te­ri­al om nå­gon vill dri­va ären­det till dom­stol, sä­ger Claes Kei­su.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.