För­or­ten mot våld får Ab­di-pri­set

Vi i Tensta - - NYHETER -

våld på so­ci­a­la me­di­er om pri­set:

”Stort tack till Väns­ter­par­ti­et för att ni upp­märk­sam­mar vårt ar­be­te. Det är en stor ära att ta emot det­ta pris, fram­förallt då det är stif­tat i en av vå­ra ta­les­per­so­ners brors namn. Ni har länge vi­sat att ni stått bakom vårt ar­be­te och fört di­a­log med oss och and­ra i ci­vil­sam­häl­let i de om­rå­den som drab­bats av det död­li­ga vål­det. Vi hop­pas att även and­ra par­ti­er väl­jer att en­ga­ge­ra sig i frå­gan såsom ni gjort.

Slut­li­gen vill vi upp­märk­sam­ma al­la er som var­je dag en­ga­ge­rar er i frå­gan om det död­li­ga vål­det på oli­ka sätt, i och ut­an­för FMV - det här pri­set är även ert”.

Så här löd mo­ti­ve­ring­en:

”För­or­ten mot våld har i prak­tisk hand­ling ta­git tag i allt från dis­kus­sio­ner om man­lig­het och våld till att se till att fler an­vän­der sin röst­rätt. De har grans­kat de po­li­tis­ka par­ti­er­nas för­slag, jäm­fört dem med forsk­ning­en och vi­sat på lång­sik­ti­ga lös­ning­ar. I he­la det ar­be­tet har de kon­se­kvent ut­gått från män­ni­skor istäl­let för ru­bri­ker.

Ab­di­ra­him Has­san ar­be­ta­de för att vi till­sam­mans skul­le ta tag i de om­rå­den vi le­ver i och för­änd­ra dem, att fram­ti­den skul­le be­stäm­mas av oss al­la.

För­or­ten mot våld prak­ti­se­rar pre­cis det. Det är en or­ga­ni­sa­tion som läg­ger grun­den för en fram­tid där det är själv­klart att ut­veck­ling­en där vi bor styrs av oss själ­va.

Vi hop­pas att Ab­di-pri­set 2018 ska va­ra en in­spi­ra­tion och ett stöd i det ar­be­tet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.