Om­bil­da all­män­nyt­tan till koo­pe­ra­tiv hy­res­rätt

Vi i Tensta - - TYCK OM! -

en kom­mu­nal hy­res­rätt är på många sätt en stor fri­het. Du kan i stort sätt flyt­ta när som helst, ut­an att be­hö­va säl­ja din bo­stad el­ler sät­ta dig i skuld hos stor­ban­ker­na.

Du be­hö­ver in­te be­kym­ra dig över rän­te­lä­get, el­ler om vär­det på bo­sta­den går upp el­ler ner. Ut­an fas­tig­hets­ä­ga­rens vinst­krav så får du ock­så en re­la­tivt låg bo­en­de­kost­nad vil­ket kan ge dig mer fri­tid.

Men allt är in­te bra – ett stort pro­blem är klå­fing­ri­ga po­li­ti­ker. Ena stun­den så tas det än­då ut vinst på din hy­ra, som an­vänds till ex­em­pel­vis skat­te­sänk­ning­ar.

allt säl­jas till pri­va­ta fö­re­tag el­ler så upp­ma­nas ni att lå­na peng­ar för att kö­pa lä­gen­he­ten – vil­ket in­ne­bär ökad skuld­sätt­ning, ut­satt po­si­tion för den som in­te får lån och att den som fak­tiskt valt att hy­ra blir över­körd. Mitt för­slag är att vi om­bil­dar all­män­nyt­tan till koo­pe­ra­tiv hy­res­rätt – som re­dan finns på många håll i lan­det – och där­med ger mak­ten till hy­res­gäs­ter­na. Det be­ty­der att bo­stä­der­na skyd­das från ut­för­sälj­ning och and­ra in­grepp från po­li­ti­ker.

Det blir ett de­mo­kra­tiskt bo­en­de där hy­res­gäs­ter­na be­stäm­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.