En kur­disk mo­de­vis­ning med twist på Tensta träff

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Den ni­on­de de­cem­ber är det kur­disk mo­de­vis­ning i Tensta – med li­te an­norlun­da mo­del­ler.

– Vi vil­le gå ifrån fö­re­ställ­ning­en om hur mo­del­len ska va­ra, sä­ger An­na Ah­mad, som är en av ar­ran­gö­rer­na. Det bör­ja­de när An­na Ah­mad skul­le häm­ta li­te klä­der från en af­fär i Akal­la. När hon såg al­la fi­na ty­ger kän­de hon att hon vil­le gö­ra nå­got av det. En kom­pis kom med idén att de bor­de ord­na en mo­de­vis­ning.

Det ena led­de till det and­ra, och nu är tan­ken på väg att bli verk­lig­het. Den ni­on­de de­cem­ber kloc­kan tre hålls det kur­disk mo­de­vis­ning på Tensta träff. Bakom mo­de­vis­ning­en står An­na Ah­mad och hen­nes kom­pi­sar, som vil­le ska­pa nå­got po­si­tivt i om­rå­det.

– Vi gör det på helt fri­vil­lig bas, så vi för­sö­ker hål­la kost­na­der­na ne­re, be­rät­tar hon.

Det mesta sker ide­ellt. Tje­jen med af­fä­ren i Akal­la de­sig­nar un­ge­fär hälf­ten av klä­der­na – res­ten skra­par grup­pen ihop från kom­pi­sar och lik­nan­de. DJ och ar­tis­ter job­bar gra­tis. Ham­nar kost- na­der­na för eve­ne­mang­et på plus mi­nus noll ar­ran­gö­rer­na nöj­da. Blir det nå­got över­skott går det till väl­gö­ren­het.

– Vi skul­le vil­ja ge li­te till Al­vik bib­li­o­tek. Vi vet att de har det svårt.

An­norlun­da mo­de­vis­ning

Grup­pen vil­le ska­pa en li­te an­norlun­da mo­de­vis­ning, och har där­för tre grup­per med mo­del­ler. Barn, ton­å­ring­ar och så en grupp med 40-50-åring­ar.

– Vi vil­le gå ifrån fö­re­ställ­ning­en om hur mo­del­len ska va­ra.

En an­nan an­norlun­da twist är att mel­lan mo­del­ler­na kom­mer det att va­ra upp­trä­dan­den med har­pa – och folk­dans.

Och kon­cep­tet ver­kar ha va­rit fram­gångs­rikt.

– Det har va­rit jät­testort in­tres­se. Många har hört av sig från he­la Sve­ri­ge och vill kom­ma hit.

Ty­värr har in­tres­set in­te av­speg­lat sig i bil­jett­för­sälj­ning­en rik­tigt än.

– Vi har sålt un­ge­fär 50 av 200 bil­jet­ter. Jag hop­pas att vi säl­jer i al­la fall hund­ra styc­ken – då är vi nöj­da, av­slu­tar An­na Ah­mad.

FOTO: EMILY KARLS­SON OCH PRIVAT

MO­DE­VIS­NING. 9 de­cem­ber är det kur­disk mo­de­vis­ning. An­na Ah­mad är en av ar­ran­gö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.