NCC drar sig ur mos­ké­byg­ge

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Det är ska­kigt kring det pla­ne­ra­de mos­ké­byg­get i Rin­ke­by. Bygg­fö­re­ta­get NCC, som skul­le ge­nom­fö­ra byg­get, har dra­git sig ur ef­ter miss­tan­kar om grova ekobrott. Det fanns stor­slag­na pla­ner för en mos­ké i Rin­ke­by. Den skul­le bli 5000 kvadrat­me­ter stor och kos­ta 100 mil­jo­ner kro­nor. NCC skul­le va­ra to­ta­lent­re­pre­nör för byg­get, som skul­le fi­nan­sie­ras ge­nom do­na­tio­ner.

För att NCC skul­le ge sig in i pro­jek­tet gick ett lo­kalt fö­re­tag in som bor­ge­när för byg­get.

Men nu har NCC dra­git sig ur pro­jek­tet. Det ef­ter att Svens­ka Dag­bla­det av­slö­jat att nyc­kel­per­so­ner bakom mos­ké­byg­get sit­ter häk­ta­de miss­tänk­ta för grova ekobrott.

Brot­ten be­gick de en­ligt miss­tan­kar­na i sitt ar­be­te i ägarstif­tel­sen bakom ALAz­har­sko­lan, där de ock­så ver­ka­de.

”NCC:s sam­ar­be­te med Rin­ke­by­mos­kéns In­sam­lings­stif­tel­se var i ett ini­ti­alt pla­ne­rings­ske­de där för­ut- sätt­ning­ar­na för att byg­ga un­der­sök­tes. Det har va­rit en osä­ker pro­cess vad gäl­ler de eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na ef­tersom pro­jek­tet ska fi­nan­sie­ras via en in­sam­ling.

Des­sa frå­ge­tec­ken till­sam­mans med den in­for­ma­tion som nu kom­mit till NCC:s kän­ne­dom gör att NCC nu väl­jer att av­slu­ta sam­ar­be­tet med av­tals­par­ten (...) som fö­re­trä­der stif­tel­sen”, skrev NCC i ett press­med­de­lan­de.

Även stif­tel­sen kom i för­ra vec­kan ut med ett press­med­de­lan­de, där de bland an­nat an­tyd­de att de kom­mer fort­sät­ta ar­be­ta för en mos­ké i Rin­ke­by:

”Stif­tel­sen drivs av ide­el­la kraf­ter som gör sitt yt­ters­ta för att för­verk­li­ga dröm­men om en mos­ké i Jär­va­om­rå­det”.

De po­äng­te­ra­de ock­så att de häk­ta­de per­so­ner­na in­te be­gick de miss­tänk­ta brot­ten i sitt ar­be­te med mos­ké­byg­get, ut­an i sitt ar­be­te med sko­lan. Men stif­tel­sens sty­rel­se till­sät­ter än­då en egen ut­red­ning.

FOTO: JO­HAN CELSING ARKITEKTKONTOR

MOSKÈ. Så här var det tänkt att mos­kén i Rin­ke­by ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.