Så­dan fräck­het av We­din ska stop­pas av de som kan

Vi i Tensta - - TYCK OM! -

Dennis We­din, Mo­de­ra­ter­na, på Sa­git­tas insändare ”Hur många kan kö­pa sig en bo­stads­rätt?” (tidningen den 3 november):

Vil­ken fräck­het! Istäl­let för att ta ställ­ning i frå­gan om kon­se­kven­ser­na av en pri­va­ti­se­ring av det kom­mu­na­la bo­stads­be­stån­det i Stock­holm, så väl­jer han i stäl­let att vält­ra sig i ide­o­lo­gis­ka fra­ser.

Det hand­lar i nu­lä­get in­te om möj­lig­he­ten att gö­ra så kal­lad bo­stads­kar­riär. Bo­stads­kar­riär kan al­la gö­ra som har till­räck­li­ga fi­nan­si­el­la me­del.

Det hand­lar istäl­let om att se till att det finns be­tal­ba­ra hy­res­rät­ter för dem som in­te har det li­ka bra ställt som Dennis Wedins väl­ja­re.

Det är näm­li­gen up­pen­bart att det sak­nas be­tal­ba­ra hy­res­rät­ter. Även i yt­ter­för­or­ter­na är kö­ti­den för en hy­res­rätt nu­me­ra runt 10 år. Många män­ni­skor bor trångt.

Den pla­ne­ra­de ut­för­sälj­ning­en av kom­mu­na­la hy­res­rät­ter kom­mer att le­da till att kö­ti­der­na ökar än­nu mer, ef­tersom ut­bu­det av hy­res­rät­ter mins­kar. Pro­ble­met kom­mer allt­så att växa om We­din ge­nom­för sin po­li­tik.

und­ra var­för Dennis We­din väl­jer att ig­no­re­ra det­ta pro­blem helt och hål­let? En titt på Mo­de­ra­ter­nas po­li­tik för det kom­man­de året kanske kan ge ett svar.

De­ras håll­ning i frå­gan om kom­mu­na­la bo­stads­rät­ter ty­der på att de in­te är in­tres­se­ra­de av att för­bätt­ra till­gång­en till bo­stä­der, ut­an istäl­let att hit­ta sätt att fi­nan­si­e­ra kom­man­de års skat­te­sänk­ning.

Men att säl­ja ut all­män­nyt­tan för att be­kos­ta en skat­te­sänk­ning är in­te ba­ra för­kast­ligt ur ett mo­ra­liskt per­spek­tiv – det är även van­sin­nigt ur ett eko­no­miskt per­spek­tiv, och kom­mer att för­vär­ra he­la bo­stads­si­tu­a­tio­nen.

att ge­nom­fö­ra åt­gär­der som för­vär­rar bo­stads­si­tu­a­tio­nen istäl­let för att lind­ra den vi­sar att Dennis We­din är fel per­son för den­na po­si­tion och bor­de av­gå.

Det är såklart tvek­samt att Mo­de­ra­ter­na kom­mer från­ta ho­nom upp­dra­get som bo­stads­bor­gar­råd, så vi får väl ba­ra hop­pas att Mil­jö­par­ti­et sät­ter stopp för det­ta van­sin­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.