Ett steg till­ba­ka för kli­ma­tet skull

Vi i Tensta - - TYCK OM! -

stek­pan­nor, mär­kes­klä­der, mo­bil­te­le­fo­ner vand­rar vi mot kli­mat­av­grun­den. Black Fri­day var här med oe­mot­stånd­li­ga er­bju­dan­den. Och sam­ma dag rap­por­te­ra­des hur hal­ten av kol­di­ox­id i luf­ten sti­git yt­ter­li­ga­re och nu når ni­vå­er som in­te fö­re­kom­mit un­der de se­nas­te två mil­jo­ner åren. Visst har vi väl hört att Ark­tis isar smäl­ter for­ta­re än nå­gon kun­nat för­ut­se? El­ler att skogs­brän­der­na i Ka­li­for­ni­en san­no­likt be­ror på ett allt var­ma­re kli­mat? El­ler att ka­ta­stro­fa­la sky­fall blir allt van­li­ga­re i spå­ren av kli­mat­för­änd­ring­en? Och den bist­ra san­ning­en är att det är allt vi kon­su­me­rar, allt­i­från flyg­re­sor till mins­ta lil­la plast­pryl, som var­je se­kund ökar be­last­ning­en på at­mo­sfä­ren. Ja, det är svårt att kopp­la ihop ett loc­kan­de kö­per­bju­dan­de med kli­mat­för­änd­ring­en. Men om vi kun­de ta ett steg till­ba­ka vid näs­ta sto­ra köprusch, jul­han­deln, så är det ett steg fram­åt i kam­pen för ett sta­bi­la­re kli­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.