No­bel­stäm­ning när Con­dé be­sök­te Rin­ke­by

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Charlotte Ar­weds­son charlotte.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Folk­ligt, fest­ligt och full­satt – i mån­dags var det re­na no­bel­stäm­ning­en på Rin­ke­by­bib­li­o­te­ket. Änt­li­gen fick ele­ver­na på Rin­ke­by­sko­lan träf­fa 81-åri­ga Ma­ry­se Con­dé, den nya aka­de­mins in­ter­na­tio­nel­la lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­re, vars för­fat­tar­skap de job­bat med he­la hös­ten.

– Det var ner­vöst och det pir­ra­de i ma­gen in­nan vi skul­le fram­trä­da. Det är så ro­ligt att vi­sa upp Rin­ke­by och vad vi gjort, be­rät­tar Evin Köylüoglu, 14, en av de ele­ver på Rin­ke­by­sko­lan som job­bat med Ma­ry­se Con­dés för­fat­tar­skap.

– Hon skri­ver om ko­lo­ni­a­lism, ra­sism, klass och kön, äm­nen som är så ak­tu­el­la i dag.

När det stod klart att det in­te skul­le bli nå­got No­bel­pris i lit­te­ra­tur, bil­da­des den nya aka­de­mi­en i syf­te att de­la ut ett lit­te­ra­tur­pris. En av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na var Alex­an­dra Pa­sca­li­dou, själv från Rin­ke­by, som var på plats i bib­li­o­te­ket för att hyl­la Ma­ry­se Con­dé från Gu­a­de­lou­pe.

–Den nya aka­de­mi­en är en dröm som för­verk­li­gats. Vi har ska­pat ett in­ter­na­tio­nellt pris och att nu Ma­ry­se Con­dé kom­mer till Rin­ke­by är helt fan­tas­tiskt för al­la ele­ver, sä­ger hon.

Väl­kom­men på ara­bis­ka

Evin, Ionut och Emir­han är tre av 20-ta­let ele­ver som har läst, il­lu­stre­rat och ar­be­tat främst med Ma­ry­se Con­dés själv­bi­o­gra­fi ”Li­vet ut­an masker”. Re­sul­ta­tet fick hon på Rin­ke­by­bib­li­o­te­ket.

Ele­ver­na häl­sa­de pris­ta­ga­ren väl­kom­men på al­la de språk som ta­las på Rin­ke­by­sko­lan – som gre­kis­ka, ru­mänska, ara­bis­ka och frans­ka. Där­ef­ter läs­tes dik­ter och en re­sumé om hen­nes liv.

Pris­ta­ga­ren fick ock­så, likt ”van­li­ga” No­bel­pris­ta­ga­re, nju­ta av ett tra­di­tio­nellt svenskt lu­ci­a­tåg med ele­ver från As­ke­by­sko­lan un­der led­ning av Ro­lan­do Po­mo.

Vän­de svår si­tu­a­tion

Gu­nil­la Lundgren, som job­bat med No­bel­pris­ta­ga­re i Rin­ke­by i 30 år, var ock­så nöjd med att det blev ett lit­te­ra­tur­pris i år.

– Alex­an­dra Pa­sca­li­dou gjor­de nå­got jät­te­bra när hon vän­de en svår si­tu­a­tion till nå­got po­si­tivt, sä­ger hon.

Ele­ver­na från Rin­ke­by­sko­lan fick även en chans att pra­ta med Ma­ry­se Con­dé. En av dem var Ionut Io­ne­sco, 14.

– Jag sa till hen­ne att jag tyck­te det var fint att få träf­fa hen­ne. Det var bå­de kul och coolt, sä­ger han.

Den 81-åri­ga pris­ta­ga­ren är på en snabb­vi­sit i Sve­ri­ge med sin ma­ke och över­sät­ta­re, Ri­chard Phil­cox.

– Det är en stor lyc­ka för mig att att få det här pri­set, och jag tar emot det med stor stolt­het, sä­ger Ma­ry­se Con­dé till Vi i Rin­ke­by.

Vad tyc­ker du om Sve­ri­ge?

– Jag har ty­värr in­te sett så myc­ket av lan­det, men folk här är myc­ket öpp­na, to­le­ran­ta och vän­li­ga.

DEN NYA AKA­DE­MI­EN. Alex­an­dra Pa­sca­li­dou, själv från Rin­ke­by, tog ini­ti­a­tiv till den nya aka­de­mi­en som de­lat ut ett al­ter­na­tivt no­bel­pris i lit­te­ra­tur i år. Ionut Io­ne­sco, 14, går på Rin­ke­by­sko­lan och har va­rit med och job­bat med Ma­ry­se Con­dés för­fat­tar­skap.

RIN­KE­BY­BIB­LI­O­TE­KET. Evin Köylu­oglu och Du­ha Ali, 14, från Rin­ke­by­sko­lan har va­rit med och job­bat med Ma­ry­se Con­dés för­fat­tar­skap.

NO­BEL­STÄM­NING. Det var hög stäm­ning i Rin­ke­by­bib­li­o­te­ket när lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­ren Ma­ry­se Con­dé gjor­de en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.