ÖV­NING­AR FÖR UNGA OCH BLÅLJUSPERSONAL NÄR­MA­RE

UT­BILD­NING. Sko­le­le­ver i Jär­va i sto­röv­ning – då lär kän­na rol­ler­na bakom uni­for­mer­na: ”Bra på al­la sätt”

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

MBU-ut­bild­ning är ett sätt för ung­do­mar och blåljuspersonal att lä­ra kän­na varand­ra. För­ra vec­kan av­slu­ta­de fle­ra Järvaung­do­mar hös­tens kurs.

Ovan be­skriv­na är sce­na­ri­ot för slut­öv­ning­en av hös­tens MBU-ut­bild­ning för skolung­do­mar från Jär­va.

Fle­ra po­li­ser, brand­män och am­bu­lans­sjuk­vår­da­re finns med för att in­stru­e­ra ung­do­mar­na. Förs­ta pri­o­ri­te­ring­en är att snabbt släc­ka el­den. Sam­ti­digt har sjuk­vår­da­re ta­git sig fram till den med­vets­lö­sa kvin­na som är påkörd och lig­ger fast­ki­lad un­der hö­ger fram­hjul.

In­i­från bus­sen, där rö­ken sak­ta sking­ras, hörs så­ra­de gny el­ler ro­pa på hjälp. In­te minst en lä­ra­re som hy­ste­riskt skri­ker att hen­nes ele­ver be­hö­ver vård.

Bus­sen be­hö­ver lyf­tas för att man ska få loss den påkör­da kvin­nan, sjuk­vår­da­re be­hövs även i bus­sen. Även där finns en med­vets­lös kvin­na.

Ele­ver i po­lis­u­ni­form

Bland al­la så­ra­de och or­di­na­rie blåljuspersonal käm­par Da­ni­el, van­ligt­vis elev på Rin­ke­by­sko­lan, som iklätts po­lis­u­ni­form.

Hans pri­mä­ra upp­gift är att gri­pa buss­fö­ra­ren som miss­tänks för ratt­fyl­le­ri. Den­ne har dock för­sökt att av­vi­ka från plat­sen, men lo­ka­li­se­ras och Da­ni­el kan ta in man­nen i en po­lis­pi­ket.

Man­nan ne­kar till att ha kört bus­sen. En kol­le­ga stan­nar i pi­ke­ten sam­ti­digt som Da­ni­el bland lätt så­ra­de sö­ker vitt­nen – nå­gon som kan styr­ka polisens i tron att man­nen i pi­ke­ten är buss­fö­ra­ren. Da­ni­el får med sig två pas­sa­ge­ra­re, som var för sig iden­ti­fi­e­rar man­nen som fö­ra­ren.

Ef­ter 20-25 mi­nu­ter är öv­ning­en av­blåst. Al­la går in i Kis­ta brand­sta­tion och ska om 15-20 mi­nu­ter gö­ra om sam­ma öv­ning. Med skif­ta­de rol­ler.

MBU står för Män­ni­skan bakom uni­for­men. Syf­tet med ut­bild­ning­en är att ska-

Det är svårt att mä­ta förebyggande ar­be­te, men får de här ung­do­mar­na en an­nan re­la­tion till blåljuspersonal kan de pra­ta med si­na vän­ner.

pa för­stå­el­se för blå­ljus­per­so­na­lens ar­be­te, men även att man in­om rädd­nings­tjäns­ten ska mö­ta ung­do­mar­na med re­spekt.

– Det finns en van­lig män­ni­ska bakom uni­for­men, lik­som un­der kep­sen och hu­van. De vec­kor vi har ut­bild­ning­en lär blåljuspersonal och ung­do­mar­na kän­na varand­ra, det är syf­tet. Det är svårt att mä­ta förebyggande ar­be­te, men får de här ung­do­mar­na en an­nan re­la­tion till blåljuspersonal kan de pra­ta med si­na vän­ner. Se­dan hop­pas vi för­stås att någ­ra ung­do­mar blir in­tres­se­ra­de av des­sa yr­ken, sä­ger Maria Zahir, verk­sam­hets­le­da­re för ut­bild­ning­en.

12-15 ung­do­mar får MBU-ut­bild­ning un­der en ter­min. Ut­bild­ning­en be­står av åt­ta öv­nings­kväl­lar, slut­öv­ning och av­slut­ning. Näs­ta ut­bild­ning pla­ne­ras star­ta i mars 2019. ”Bra och in­tres­sant”

Jo­an­na (brand­man), Sara (po­lis) och Da­ni­el, tyc­ker att förs­ta öv­ning­en va­rit bra.

– Bra, och in­tres­sant, till­läg­ger Da­ni­el, som un­der hös­ten del­ta­git på två MBU­ut­bild­ning­ar.

Jo­an­na, som går på Sol­na Gym­na­si­um och Sara, Di- dak­tus Lil­je­hol­men, har va­rit med sju gång­er in­för den­na slut­öv­ning.

– Det här var bra, på al­la möj­li­ga sätt, sä­ger Sara, som bland an­nat fick le­da om­plåst­ra­de av bus­sen och sam­la vitt­nes­in­for­ma­tion.

Strax in­nan öv­ning­en gjor­de le­dar­na en snabb munt­lig un­der­sök­ning av vil­ket av blå­ljus­yr­ke­na som loc­ka­de mest. Po­lis vann klart.

Ef­ter öv­ning­ar­na tyck­te Da­ni­el att det var kul att an­vän­da släc­ka­re för att släc­ka el­den, ro­li­gast var än­då:

– Po­lis, sä­ger han be­stämt.

ROL­LER. Till and­ra öv­ning­en fick Da­ni­el skif­ta roll till brand­man. Han gil­la­de att släc­ka el­den, men fö­re­drog po­lis­rol­len.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

LUGN. Jo­an­na för­sö­ker lug­na en pas­sa­ge­ra­re som än­nu in­te fått vård för si­na bles­sy­rer.

PLÅSTER. Sara le­der ut en ska­dad i bus­söv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.