Ska­ki­ga be­tyg för hem­tjäns­ten

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Be­slut som in­te är an­pas­sa­de ef­ter be­hov och per­so­nal som in­te har tid att ut­fö­ra si­na upp­gif­ter. Det är två om­rå­den där hem­tjänst­bru­kar­na i Rin­ke­by-Kis­ta är mind­re nöj­da än i res­ten av lan­det. Hel­hets­be­ty­get för hem­tjäns­ten i Rin­ke­by-Kis­ta är gans­ka bra. 84 pro­cent anger att de är nöj­da med den hem­tjänst de har, jäm­fört med 88 pro­cent i lan­det som hel­het. Det kan man lä­sa i So­ci­al­sty­rel­sens se­nas­te rap­port om frå­gan, som ba­se­ras på en stor bru­kar­un­der­sök­ning.

Men det finns om­rå­den där stads­de­len ut­mär­ker sig på ett mind­re smick­ran­de sätt.

Kan in­te på­ver­ka

Be­tyd­ligt fär­re i Rin­ke­byKis­ta, jäm­fört med res­ten av lan­det, tyc­ker att hand­läg­gar­nas be­slut är an­pas­sa­de ef­ter de­ras be­hov. Sam­ma sak med frå­gan om hem­tjäns­ten har till­räck­lig tid för att ut­fö­ra sitt ar­be­te.

Det finns ock­så vis­sa spe­ci­fi­ka pro­blem på Kis­ta ser­vice­hus. Här tyc­ker jäm­fö­rel­se­vis många bru­ka­re att de in­te kan på­ver­ka vil­ken tid per­so­na­len kom­mer, och att per­so­na­len in­te tar hän­syn till de­ras öns­ke­mål.

Ett an­nat sätt att jäm­fö­ra är mel­lan pri­va­ta och of­fent­li­ga ut­fö­ra­re. Här kan man kon­sta­te­ra att pri­va­ta ut­fö­ra­re får myc­ket hög­re be­tyg för hur de ut­för si­na ar­bets­upp­gif­ter. De som har privat hem­tjänst är ock­så myc­ket mer nöj­da med hem­tjäns­ten sam­man­ta­get.

Stads­de­len skri­ver i ett tjäns­teut­lå­tan­de om rap­por­ten att de nu kom­mer att sat­sa på åt­gär­der för att öka nöjd­he­ten hos de äld­re. Bland an­nat ska de bli bätt­re på att in­for­me­ra om till­fäl­li­ga för­änd­ring­ar och så ska per­so­na­len ta mer hän­syn till de äl­dres åsik­ter och öns­ke­mål.

Nöj­da även i Tensta

I Tensta, som har ge­nom­fört sam­ma un­der­sök­ning, är man ock­så ge­ne­rellt nöjd med hem­tjäns­ten: 85 pro­cent är nöj­da här.

Mest miss­nöjd är man över att in­te kun­na på­ver­ka vil­ken tid per­so­na­len kom­mer. Man är ock­så li­te mind­re nöjd med per­so­na­lens be­mö­tan­de, jäm­fört med ri­ket som hel­het.

I Tenstas kom­men­tar till re­sul­ta­ten skri­ver man kort och gott att ”re­sul­ta­ten kom­mer att sam­man­vä­gas och ana­ly­se­ras vi­da­re av för­valt­ning­en”.

FOTO: MOSTPHOTOS

HEM­TJÄNST. Per­so­ner i Jär­va är ge­ne­rellt nöj­da med hem­tjäns­ten, men på någ­ra om­rå­den är man re­jält miss­nöj­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.