Vem tar över i vårt natt­klubbs­va­ku­um?

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA -

Det kom­mer snart att rå­da tor­ka för den som vill fes­ta till det på natt­klubb i Nor­rort. Den se­nas­te ti­den har ett par tunga fes­tak­tö­rer med­de­lat att de ska stänga.

Ti­di­ga­re i höst avi­se­ra­de kult­kro­gen Grand Gar­bo, i Sund­by­berg, att de bom­mar igen vid ny­år. För­u­tom att de fest­sug­na per­so­ner­na i Sol­na och Sum­pan grå­ter över be­ske­det, finns det många and­ra i Stock­holms nor­ra de­lar som sör­jer. Gar­bo le­ve­re­ra­de (näs­tan) all­tid.

Strax ef­ter ny­år kom­mer även Ma­ga­si­net att stänga i Upp­lands Väs­by. Ti­di­ga­re ha­de natt­klub­ben ett uru­selt ryk­te men ägar­na, som tog över 2011, job­ba­de hårt för att änd­ra ima­gen – och lyc­ka­des väl. Men då Väs­by en­tré ska byg­gas vid sta­tions­om­rå­det stäng­er även ”Mag­get”.

Dess­utom har Far­bror & Co stängt se­dan många år och Har­rys lyc­ka­des ald­rig att eta­ble­ra sig i Väs­by. I Sol­len­tu­na har det in­te fun­nits en natt­klubb av vär­de se­dan Bal­ders i cent­rum. O’Le­a­rys gjor­de ett tap­pert för­sök, men gav snabbt upp.

I Tä­by cent­rum finns vis­ser­li­gen Pub­lic kvar, men till Te­gel­bru­kets (som låg i sam­ma lo­ka­ler till 2015) ni­vå­er kom­mer de ald­rig upp. ”Te­gel” var av många an­sedd som Nor­rorts bäs­ta natt­klubb.

Så den som ska fes­ta vi­da­re ef­ter kloc­kan 01 mås­te från typ ny­år pall­ra sig in till ci­ty. Det är för långt till Märs­ta, Åkers­ber­ga och Tä­by. Det ska bli in­tres­sant att se om nå­gon ny fes­tak­tör vå­gar ta över i Nor­rort. Om nå­gon vill, och fram­för allt får, ha öp­pet till 03. De lo­ka­la ak­tö­rer­na kanske nö­jer sig med att ba­ra ha den allt mer van­li­ga kvar­terskro­gen, där fol­ket går hem till sitt vid 01. Vi kanske ska bör­ja gå ef­ter den gam­la slit­na, men klo­ka, de­vi­sen att ”ingen­ting bra sker ef­ter kloc­kan 1 på nat­ten”? Just nu ver­kar det lu­ta åt det hål­let.

AN­DERS EKSTRÖM Re­por­ter Pra­ta med mig! an­ders.ek­strom @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.