Det är orim­ligt att jag har en is­kall lä­gen­het

Vi i Tensta - - TYCK OM! -

dags igen! Att fry­sa i sin egen lä­gen­het un­der vin­ter­halv­å­ret. Var­för finns det ing­en kom­pe­tens i Stock­holm vad gäl­ler vär­me och ven­ti­la­tion? Det är än­då år 2018! Hur svårt kan det va­ra? Det är sjukt att man ska be­hö­va ha ugn och ex­tra vär­me­e­le­ment påslag­na, att päl­sa på sig med tjoc­ka soc­kor, kof­tor och fil­tar – i sitt eget hem.

Finns det nån som har hört ta­las om en norr­län­ning som fry­ser i sin lä­gen­het? Nej, just det – det finns in­te! Där har man varmt i si­na hem. Men i Stock­holm ver­kar man fort­fa­ran­de va­ra ett u-land vad gäl­ler att få ord­ning på ven­ti­la­tion och vär­me. Finns det ing­en ut­bil­dad in­om det­ta om­rå­de? Vad jag för­stått är det­ta ett rätt van­ligt pro­blem här i Stock­holm, att vis­sa fry­ser så i si­na eg­na hem. Vi har 18 gra­der, gran­nen har 22 gra­der och näs­ta gran­ne har 20 gra­der. Det skil­jer allt­så 4 gra­der mel­lan oss och närms­ta gran­ne. Var­för är det så svårt att FÖR­DE­LA vär­men jämnt?

finns på mitt jobb. Vi sit­ter i kon­tors­land­skap – jag har varmt och skönt, men kol­le­gan ba­ra 5 me­ter bort fry­ser stund­tals och mås­te då ha yt­ter­klä­der på sig. Sam­ma sak med vår bo­stads­rätts­för­e­ning – ett stort an­tal fry­ser, någ­ra få tyc­ker det är för varmt och res­ten tyc­ker det är ok – i sam­ma hus! Tänk om nå­gon ha­de kun­skap och kom­pe­tens att FÖR­DE­LA vär­men, så att al­la lä­gen­he­ter i hu­set ha­de sam­ma tem­pe­ra­tur, men det ver­kar stört omöj­ligt – i Stock­holm.

Jag har ock­så en egen te­o­ri om att många av de som blir för­kyl­da i Stock­holm fak­tiskt blir det på grund av att de fry­ser i si­na lä­gen­he­ter. Finns det nå­gon som kan för­kla­ra hur det kan skil­ja så många gra­der mel­lan två gran­nar, vägg i vägg med varand­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.