Nu hyl­las Gu­nil­la för 30 års jobb med No­bel

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

I tret­tio år har Gu­nil­la Lund­gren loc­kat No­bel­pris­ta­ga­re till Rin­ke­by­sko­lan, och för­ra vec­kan hyl­la­des hon för sitt ar­be­te. ”Hon har va­rit en stor in­spi­ra­tör”, sa­de Ing­e­la Hen­riks­son på Rin­ke­by­sko­lan. I år blev det som be­kant ing­et van­ligt No­bel­pris i lit­te­ra­tur – men väl ett al­ter­na­tivt. Och i år, pre­cis som and­ra år, loc­ka­des pris­ta­ga­ren till Rin­ke­by­sko­lan för att mö­ta ele­ver.

Pro­jekt­le­da­ren för det­ta ar­be­te har un­der tret­tio års tid va­rit Gu­nil­la Lund­gren. För­ra vec­kan hyl­la­des hon för sitt långa en­ga­ge­mang på No­bel­vec­kans av­slut­nings­fest på Rin­ke­by­sko­lan. ”Lärt sig så myc­ket”

– Det är fan­tas­tiskt det hon har gjort. Det sä­ger Ing­e­la Hen­riks­son, spe­ci­allä­ra­re på Rin­ke­by­sko­lan, och fort­sät­ter:

– Ele­ver­na har lärt sig så myc­ket – även så­dant som man in­te van­ligt­vis får lä­ra sig i sko­lan. De har ta­git del av No­bel­pris­ta­gar­nas lit­te­ra­tur, som in­te är nå­gon lätt lit­te­ra­tur. Det är lit­te­ra­tur som vän­der sig till vux­na, men Gu­nil­la tyd­lig­gör att ock­så bar­nen kan få ut nå­got av den här lit­te­ra­tu­ren.

– Det har ock­så gett Rinkeby po­si­tiv upp­märk­sam­het. Som en elev sa­de vid ett till­fäl­le: ”det är in­te så of­ta det kom­mer kän­di­sar hit”.

Gu­nil­la Lund­gren själv sä­ger att ar­be­tet har va­rit enormt ro­ligt.

– Vi har fått träf­fa så många. Det finns ing­et an­nat bib­li­o­tek, för­u­tom No­bel­bib­li­o­te­ket, som har haft så många be­sök av No­bel­pris­ta­ga­re. Det har va­rit spän­nan­de och stor­sla­get.

Hon sä­ger att det in­te har va­rit sär­skilt svårt att loc­ka pris­ta­gar­na till Rinkeby.

– Det är ju ett ovan­ligt pro­jekt, och det har spritt sig. Vi gör det ju oer­hört se­ri­öst; det är ju in­te ba­ra ele­ver som vif­tar till pris­ta­gar­na. Vi gör till ex­em­pel all­tid ett häf­te, som pris­ta­ga­ren får på sitt eget språk. Ma­rio Var­gas Llo­sa sa­de till ex­em­pel att det här var det bäs­ta som hän­de på he­la No­bel­vec­kan.

– Rinkeby är ju en in­ter­na­tio­nell stads­del. Pri­set är ock­så in­ter­na­tio­nellt; många för­fat­ta­re är fler­språ­ki­ga och många skri­ver i ex­il. Så det pas­sar ut­märkt att gö­ra det här i Rinkeby.

Hon av­vi­sar ryk­ten som sä­ger att hon skul­le slu­ta med No­belar­be­tet.

– Nej, vi ska in­te slu­ta. Vi fort­sät­ter med det här.

Vi har fått träf­fa så många. Det finns ing­et an­nat bib­li­o­tek, för­u­tom No­bel­bib­li­o­te­ket, som har haft så många be­sök av No­bel­pris­ta­ga­re.

För­ra vec­kan hyl­la­des Gu­nil­la Lund­gren för tret­tio års ar­be­te på Rin­ke­by­bib­li­o­te­ket. Här Gu­nil­la Lund­gren och Alex­an­dra Pa­sca­li­dou när de pre­sen­te­ra­de årets pris­ta­ga­re på stads­bib­li­o­te­ket. PRIS. FOTO: OLOF PLYM FORSHELL

Här är Gu­nil­la Lund­gren till­sam­mans med pris­ta­ga­ren Ma­ry­se Con­dé. BE­SÖK. FOTO: ÖMER SAYGIN

HYLLAD.För­ra vec­kan hyl­la­des Gu­nil­la Lund­gren för sitt ar­be­te på Rin­ke­by­bib­li­o­te­ket. FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.