DÄR­FÖR LÄG­GER ORTENS BÄS­TA POET NER

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Ar­ran­gö­rer­na Fö­re­na­de För­or­ter om slu­tet från sce­nen un­der fi­na­len.

grovt nar­ko­ti­kabrott. Han får sju år och tio må­na­der i fäng­el­se. En an­nan man – in­ne­ha­va­ren av lä­gen­he­ten i Sund­by­berg – döms till fy­ra och ett halv års fäng­el­se för sam­ma brott.

Två ung­do­mar, som an­vän­des som ku­ri­rer, döms till ung­doms­vård. De var fem­ton och sex­ton när de trans­por­te­ra­de dro­ger, men ha­de de va­rit vux­na ha­de straff­vär­det för de­ras brott va­rit fy­ra och ett halvt år. To­talt är det nio per­so­ner som döms i här­van, och en som fri­as.

En av åkla­gar­na i fal­let är kam­mar­å­kla­ga­re Isa­bel­le Bjursten.

– Vi är nöj­da med ett tings­rät­ten de­lar vår syn. 22-åring­en fick pre­cis det straff som vi yr­ka­de på. Även de and­ra fick läng­re fäng­el­se­straff, sä­ger hon.

Brotts­ru­bri­ce­ring­en syn­ner­li­gen grovt nar­ko­ti­kabrott är re­la­tivt ny, och det finns in­te myc­ket prax­is att gå på, fort­sät­ter Isa­bel­le Bjursten.

– Vi åta­la­de på det sät­tet att al­la skul­le dö­mas för syn­ner­li­gen grovt nar­ko­ti­kabrott. Nu har tings­rät­ten valt att dö­ma två per­so­ner för syn­ner­li­gen grovt brott och de and­ra för grovt brott. Det är den de­len som vi ska sät­ta oss ner och ana­ly­se­ra nu, och fun­de­ra på hur vi ska gå vi­da­re med.

– Men det vik­ti­ga här är att de har gjort en hel­hets­be­döm­ning när de har be­dömt brot­ten. De har tit­tat på så­dant som or­ga­ni­sa­tions­grad och hän­syns­lös­het. Det är ock­så gra­ve­ran­de att de har an­vänt så unga per­so­ner – barn, som det fak­tiskt är – som ku­ri­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.