Långa fäng­el­se­straff ef­ter knark­dom

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

i Rinkeby. 19-åri­ga Far­hiya Fey­sa­la från Lin­kö­ping vann den in­di­vi­du­el­la fi­na­len. Lag Väs­te­rort med Ah­med Has­sa­no, Yu­suf Hus­se­in, Meh­di Mo­ha­med och Da­ni­el Aslan från Rinkeby, Akal­la och Riss­ne tog hem lag­täv­ling­en. har vi sträckt ut vår hand för att sam­ar­be­ta men mötts av ing­en, el­ler i bäs­ta fall en kall hand, sa­de Si­mon Ma­tiwos från Fö­re­na­de För­or­ter, un­der ett av kväl­lens tal.

Ul­la Thorslund, stads­dels­di­rek­tör i Rinkeby-Kis­ta, har svårt att för­stå kri­ti­ken.

– Vad gäl­ler Ung­do­mens hus så har vi upp­lå­tit lo­kal och per­so­nal åt dem gra­tis. Det in­ne­bar en kost­nad på 120 000 kro­nor för oss. Så att vi in­te skul­le ha gjort någon­ting, de får de för­kla­ra. De har in­te sökt någ­ra bi­drag hos oss hel­ler. Jag tror att de har blan­dat ihop oss med kul­tur­för­valt­ning­en, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Ing­en av dem har hört av sig till oss hel­ler. Vi är för­vå­na­de över det här, men vi kom­mer att föl­ja upp det. Vi be­kla­gar att de in­te vill va­ra här; det är ett bra ar­range­mang.

Ar­ran­gö­rer­na rik­ta­de även kri­tik mot ord­nings­vak­ter­nas och po­li­sens in­gri­pan­de i t-ba­nan i lör­dags kväll ef­ter eve­ne­mang­et.

En vi­deo som spri­dits i so­ci­a­la me­di­er vi­sar ett in­gri­pan­de på Rinkeby tba­nesta­tion. Vi i Rinkeby har pra­tat med Christof­fer Boh­man, bi­trä­dan­de lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Rinkeby, som ger sin syn.

– Det star­ta­de med ett in­gri­pan­de av ord­nings­vak­ter­na i ett fall av miss­tänkt plank­ning. När de kon­trol­le­ra­de en per­son slu­ta­de det med att en an­nan per­son la­de sig i själ­va in­gri­pan­det så kraf­tigt att vak­ter­na fick av­lägs­na per­so­nen från plat­sen.

Vad sä­ger du om kri­ti­ken mot po­li­sens age­ran­de i t-ba­nan i lör­dags kväll? – Det är väl­digt svårt att av­gö­ra ut­i­från en film när man in­te ser det ini­ti­a­la lä­get. Det sä­ger jag in­te för att för­ringa hän­del­sen, ut­an vi ska gå ige­nom det här och se om nå­got fel har be­gåtts från vår el­ler ord­nings­vak­ter­nas si­da.

Christof­fer Boh­man sä­ger att po­li­sen är po­si­tiv till den här ty­pen av eve­ne­mang, ”de är vik­ti­ga för sam­häl­let”, och att de vill hål­la en god di­a­log med ar­ran­gö­rer­na.

– Där­för är det li­te synd att ar­ran­gö­rer­na går ut med sin kri­tik mot po­li­sen från sce­nen på själ­va eve­ne­mang­et. Vi är öpp­na för en di­a­log, men den tar vi helst di­rekt med ar­ran­gö­rer­na, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.