Om en för­e­ning får mer – så får en an­nan mind­re

Vi i Tensta - - NYHETER -

be­slu­tat att Liv­styc­ket i Tens­ta, som är en vik­tig och unik verk­sam­het, får fy­ra mil­jo­ner kro­nor i stöd från Stock­holms stad för 2019 för att kun­na fort­sät­ta sin verk­sam­het. Det är li­ka myc­ket som för­ra året.

So­ci­al­nämn­den ger var­je år 100 mil­jo­ner kro­nor i bi­drag till 96 för­e­ning­ar som gör många vik­ti­ga sa­ker. Liv­styc­ket får det tred­je störs­ta bi­dra­get av al­la.

Många stock­hol­ma­re gör vik­ti­ga fri­vil­li­ga in­sat­ser för si­na med­män­ni­skor. För­e­ning­ar och fri­vil­li­ga kan på ett an­nat sätt än myn­dig­he­ter kom­ma män­ni­skor nä­ra och tän­ka nytt.

Po­li­ti­ker­nas upp­gif­ter är att var­je år be­slu­ta vil­ka för­e­ning­ar som ska få peng­ar och hur myc­ket. Ef­tersom al­la för­e­ning­ar som får peng­ar be­dri­ver vik­tig verk­sam­het, kan in­te al­la få allt de vill ha från so­ci­al­nämn­den.

själ­va sam­la in peng­ar, be fö­re­tag om spons­ring et­ce­te­ra. So­ci­al­nämn­dens peng­ar mås­te i förs­ta hand gå till so­ci­al­tjäns­tens hu­vud­upp­gif­ter. Ger vi mer peng­ar till en för­e­ning, in­ne­bär det att en an­nan för­e­ning får mind­re.

Det är en svår av­väg­ning mel­lan hur bra och vik­tig verk­sam­he­ten är, hur många den når och till vil­ken kost­nad.

Liv­styc­ket får fy­ra mil­jo­ner kro­nor. Men det är en av de dy­ras­te verk­sam­he­ter­na per del­ta­ga­re som får stöd. An­ta­let del­ta­ga­re har sjun­kit.

Då kan vi in­te ge dem mer peng­ar och ta bort från and­ra för­e­ning­ar. Liv­styc­ket fort­sät­ter att få myc­ket peng­ar även näs­ta år. Jag hop­pas där­för att sty­rel­sen hit­tar nya idéer för att dri­va verk­sam­he­ten vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.