Nej, väns­ter si­da är säk­rast!

Vi i Tensta - - NYHETER -

in­te med sig­na­tu­ren ”Tra­fi­kant” som i Vi i Väs­by nr 50 tyck­te att gå­en­de ska gå på hö­ger si­da på gång- och cy­kel­vä­gar. Nej, väns­ter si­da är säk­rast! Då är ris­ken för att bli påkörd bak­i­från av fram­ru­san­de cy­klis­ter myc­ket mind­re.

Sig­na­tu­ren vill i sin in­sän­da­re ge sken av ve­ten­skap­lig­het ge­nom sitt tal om ana­ly­ser, si­mu­le­ring och va­li­de­ring.

Dess­utom nämns en mängd pro­cent­tal som man kan ifrå­ga­sät­ta. Den på­ståd­da ris­ken för att bi­lis­ter ock­så ska bör­ja med ”väns­ter­be­te­en­de” är nog helt obe­fint­lig.

Slut­li­gen tyc­ker jag att re­ge­ring­en tog fle­ra bra be­slut när man i Tra­fik­för­ord­ning­en bland an­nat skrev att ”gå­en­de på en ge­men­sam gång- och cy­kel­ba­na ska om möj­ligt an­vän­da väns­ter si­da i färd­rikt­ning­en”. Den re­geln gäl­ler från 15 ok­to­ber i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.