För­or­ter mot våld har fått nya ta­les­per­so­ner

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wettergård 070-78 78 704 an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

För­or­ten mot våld har fun­nits i drygt två år och för en oför­trött­lig kamp. Nu har för­e­ning­en valt två ta­les­per­so­ner som ska fö­ra för­e­ning­ens ta­lan un­der det kom­man­de året.

– Vi är en­ga­ge­ra­de för att vi är för­tviv­la­de. Det sä­ger Em­ma Ström, som val­des till ny ta­les­per­son för någ­ra vec­kor se­dan. Hon fort­sät­ter:

– Det är så många som drab­bas av vål­det. In­te ba­ra off­ren ut­an även fa­mil­jer och an­hö­ri­ga. Sam­häl­let bär på en kol­lek­tiv sorg och trau­ma­ti­se­ring. Al­la här kän­ner nå­gon som har dö­dats. Det ska in­te va­ra nor­malt.

Hon för­kla­rar att För­or­ten mot våld tror att vål­det fram­för allt är ett symp­tom på ökan­de so­cio­e­ko­no­misk ojäm­lik­het. Och de tyc­ker in­te att po­li­ti­ker­na gör till­räck­ligt myc­ket för att kom­ma till­rät­ta med det grund­pro­ble­met. Istäl­let an­vän­der de sig av re­pres­si­va åt­gär­der, såsom ka­me­ror och över­vak­ning.

”En vik­tig roll”

– Po­li­sen har en vik­tig roll i en rätts­stat, men an­nat ar­be­te är ock­så vik­tigt. Det gäl­ler att ut­jäm­na de eko­no­mis­ka klyf­tor­na så att al­la får sam­ma möj­lig­he­ter.

Hen­nes kol­le­ga Ily­as Has­san har va­rit med i För­or­ten mot våld se­dan star­ten, men fick ny­li­gen för­ny­at för­tro­en­de som ta­les­per­son un­der det när­mas­te året. Han hål­ler med om det som Em­ma Ström sä­ger.

– Vi tror in­te på hår­da­re tag. Vi tror på att ta tag i grun­dor­sa­ken, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi be­hö­ver se till att al­la vå­ra barn har sam­ma möj­lig­he­ter till ett vär­digt liv. Det finns en ra­sis­tisk dis­kurs och de­batt. Det är vik­tigt att syn­lig­gö­ra den struk­tu­rel­la dis­kri­mi­ne­ring­en, an­nars läg­ger man pro­ble­men på vå­ra ung­do­mar.

Han tyc­ker att det finns många grund­pro­blem att ta tag i, som häng­er ihop med ojäm­lik­he­ten. Pro­blem i sko­lan, pro­blem med trång­bodd­het och ar­bets­lös­het, bland an­nat. Han tyc­ker ock­så att ett starkt för­e­nings­liv är vik­tigt.

Vik­tigt med fri­tids­ak­ti­vi­te­ter

– Det är oer­hört vik­tigt med fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, och jag vet att många in­te har råd att gå på ak­ti­vi­te­ter. Jag har sett i den nya bud­ge­ten att man skär i för­e­nings­liv och kul­tur. Jag är rädd att det in­ne­bär att det kom­mer att bli vär­re.

Han be­rät­tar att för­or­ten mot våld har en noll­vi­sion: att inga män­ni­skor ska dö­das i vål­det.

– En per­son som går bort är en för­lust för he­la sam­häl­let.

Just nu ser lä­get dys­tert ut. Siff­ror­na pe­kar åt fel håll, med fler skjut­na och dö­da­de i år än ti­di­ga­re. Men i för­or­ten mot våld har man inga pla­ner på att ge upp.

– Vi har ing­et val. Rät­ten till liv är en mänsk­lig rät­tig­het och vi mås­te käm­pa tills al­la har mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Ing­en är fri så länge in­te al­la är det, sä­ger Em­ma Ström.

– Ha­de jag in­te trott att det går att änd­ra på det här ha­de jag in­te lagt ner så myc­ket tid på det, av­slu­tar Ily­as Has­san.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

EM­MA STRÖM OCH ILY­AS HAS­SAN, ta­les­per­so­ner på För­or­ten mot våld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.