Två i fäng­el­se för

ut­bred­da mat­stöl­der

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wettergård 070-78 78 704 an­na.wet­ter­[email protected]­rek­press.se

Ny­li­gen döm­des två män till fäng­el­se för bland an­nat en lång rad mat­stöl­der. De har bland an­nat stu­lit ox­fi­lé, lax och cashewnöt­ter från en rad mat­bu­ti­ker i Stock­holms­om­rå­det.

Två gär­nings­män – en 36-åring folk­bok­förd i Kis­ta och en 40-åring bo­satt i Jär­fäl­la – har bli­vit döm­da för bland an­nat stöld. Bå­da döms till fy­ra må­na­ders fäng­el­se och ut­vis­ning.

I no­vem­ber för­ra året stop­pa­de po­li­sen en bil i En­kö­ping, ef­tersom de miss­tänk­te ratt­fyl­le­ri. I bi­len på­träf­fa­des de två män­nen. Po­li­sen hit­ta­de ock­så el­va ki­lo kött – ox­fi­lé, ent­re­co­te och biff – och sju ki­lo lax. Ef­tersom va­ror­na var märk­ta med Coop och fort­fa­ran­de kal­la miss­tänk­te po­li­sen att de var stul­na från en nä­ra-

lig­gan­de Coop­bu­tik, vil­ket vi­sa­de sig stäm­ma.

I för­hör har 40-åring­en er­känt att han ”stop­pa­de på sig lax som han se­dan tog med ut från bu­ti­ken ut­an att be­ta­la”. Han sä­ger att han ”kan ha fått med sig nå­gon kött­bit ock­så”.

Hans av­sikt var, be­rät­ta­de han i för­hö­ren, att la­ga en fest­mål­tid ef­tersom han just fyllt år.

36-åring­en er­kän­de att han ock­så va­rit in­ne på bu­ti­ken vid sam­ma till­fäl­le, och där stop­pat kött in­nan­för jac­kan.

Ma­tig stöld­tur­né

Vid ett an­nat till­fäl­le har 36-åring­en ock­så stop­pat en bit kött in­nan­för jac­kan, då på en ICA-butik. På över­vak­nings­fil­men från den bu­ti­ken syns det att han även stop­pa­de en lax in­nan­för jac­kan.

40-åring­en har vid ett ti­di­ga­re till­fäl­le stu­lit bland an­nat två lamm­ste­kar och 15 på­sar cashewnöt­ter från Hem­köp i Upp­lands Väs­by. Och vid ett an­nat till­fäl­le tog han tre ox­fi­lé­er och sju ho­nungs­för­pack­ning­ar från Matdax Hög­da­len.

36-åring­en döms dess­utom för olov­lig kör­ning, ef­tersom han kört ut­an kör­kort.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

STÖLD. Ny­li­gen döm­des två män till fäng­el­se för bland an­nat en lång rad mat­stöl­der. De har bland an­nat stu­lit ox­fi­lé, lax och cashewnöt­ter från en rad mat­bu­ti­ker i Stock­holms­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.