Lång­tids­döm­da i stor knark­här­va över­kla­gar

Vi i Tensta - - NYHETER - Jon­ny An­ders­son

Fle­ra per­so­ner döm­da för syn­ner­li­gen grovt nar­ko­ti­kabrott har över­kla­gat si­na do­mar till Svea Hov­rätt. Även åkla­gar­na har över­kla­gat.

Fle­ra per­so­ner som för en må­nad se­dan, den 13 de­cem­ber, i Sol­na tings­rätt döm­des till mång­å­ri­ga fäng­el­se­straff i en om­fat­tan­de knark­här­va över­kla­gar si­na do­mar till hov­rät­ten. Även åkla­gar­na vill se do­men prö­vad i hög­re in­stans, en­ligt Ny­hets­by­rån Sirén.

De sam­man­lagt tio döm­da har kopp­ling till ett gäng, från väst­ra och nor­ra Stor­stock­holm som ock­så miss­tänks lig­ga ba­kom ett ti­o­tal mord, bland an­nat i Rin­ke­by och Uppsa­la. Rät­te­gång­en i vil­ken de fäll­des hand­lar dock om nar­ko­ti­ka – 28,5 ki­lo am­fe­ta­min.

Det var i de­cem­ber 2017 som po­li­sen ef­ter en bil­jakt kun­de gri­pa ett par per­so­ner. Gri­pan­det led­de till hus­rann­sa­kan på ett par adres­ser, bland an­nat i Sund- by­berg och där­med till fler gri­pan­den.

En 22-årig man från Kis­ta, som ses som hu­vud­per­son i här­van, döm­des för syn­ner­li­gen grovt nar­ko­ti­kabrott. Han fick sju år och tio må­na­der i fäng­el­se. En an­nan man – in­ne­ha­va­ren av lä­gen­he­ten i Sundbyberg – döm­des till fy­ra och ett halv års fäng­el­se för sam­ma brott.

Ett par av de yngs­ta, än­nu in­te 18 fyll­da, döm­des till ung­doms­vård.

FO­TO: POLISENS FÖRUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

KNARK. I en lä­gen­het i Sundbyberg hit­ta­des bland an­nat 28 ki­lo am­fe­ta­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.