Vi bå­de räd­dar och dö­dar

Vi i Tensta - - TYCK OM! -

i Stock­holms län lik­som på många and­ra stäl­len i Sve­ri­ge. Än­då är det en äl­grädd­ning som är på förs­ta plats när Me­di­e­a­ka­de­mins lis­tar Fa­ce­book-pos­ter som har fått mest en­ga­ge­mang un­der 2018.

På vi­de­oklip­pet ses en dra­ma­tisk in­sats från brand­män i Munk­fors som räd­dar li­vet på en älg. Vad som hän­de med den räd­da­de äl­gen vet vi in­te. Det är in­te alls osan­no­likt att hon möt­te sam­ma öde som de om­kring 80 000 äl­gar som skjuts ihjäl i svens­ka sko­gar var­je år. Hur är det möj­ligt att vi gläds över att en älg räd­das till li­vet sam­ti­digt vi stöd­jer dö­dan­det av sam­ma djur?

in­om vårt jord­bruk har vi ett minst sagt klu­vet för­håll­nings­sätt. Vi tyc­ker det är vik­tigt att dju­ren har det bra, sam­ti­digt lå­ser vi in gri­sar un­der he­la de­ras liv på hår­da be­tong­golv i trånga box­ar. Det hän­der of­ta att gri­sar­na bi­ter varand­ra i brist på sti­mu­lans.

Hur kan vi bry oss om dju­ren sam­ti­digt som vi ut­sät­ter dem för den­na hems­ka till­va­ro? Är det in­te dags att un­der 2019 läm­na död­li­ga va­nor och ihå­li­ga ur­säk­ter? Vi kan ska­pa ett sam­häl­le där vår mat in­te byg­ger på and­ras li­dan­de och död.

Ny­li­gen för­ut­spåd­de tid­ning­en The Eco­no­mist att 2019 blir året då ve­ga­nis­men slår ige­nom. Bå­de djur och män­ni­skor skul­le vin­na på att den­na pro­gnos slår in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.