Vi­king­ar tar plats i nya Väs­by En­tré

Så här kom­mer Väs­by sta­tion att se ut om åtta år. I vec­kan pre­sen­te­ra­de ar­ki­tek­ter­na en upp­da­te­rad vi­sion för Väs­by En­tré, där gång­bro­ar­na har flyt­tats och det spek­ta­ku­lä­ra tor­net har fått ett po­di­um. Vad in­spi­ra­tio­nen till den­na fu­tu­ris­tis­ka de­sign är? V

Vi i Väsby - - Sidan 1 - FO­TO: ZAHA HADID ARCHITECTS/MOSTP­HO­TOS Char­lot­te Årling

En upp­da­te­rad vi­sion för Väs­by En­tré pre­sen­te­ra­des i vec­kan. In­spi­ra­tion till den fu­tu­risk­tis­ka vi­sio­nen med sin ut­stic­kan­de de­sign har ar­ki­tek­ter­na häm­tat från vi­kin­ga­ti­den.

Tyc­ka vad vad man vill, men Zaha Hadid Architects stic­ker verk­li­gen ut med sin de­sign.

Många skul­le ka­rak­tä­ri­se­ra den som fu­tu­ris­tisk. ”Rymd­skepp” och ”Star wars” är någ­ra av be­skriv­ning­ar­na som har hörts. In­spi­ra­tio­nen till Väs­by En­tré kom­mer dock från en helt an­nan än­de av tidsax­eln – näm­li­gen vi­kin­ga­ti­den.

– När vi gjor­de ma­te­ri­alstu­di­en ha­de vi ett vi­king­a­skepp som re­fe­ren­s­ob­jekt, sä­ger Lu­do­vi­co Lom­bar­di från Zaha Hadid Architects. Skro­vets pa­ral­lel­la brä­dor och seg­lets rut­möns­ter gjor­de att vi in­te ba­ra tog in­tryck av for­mer­na, lin­jer­na och mönst­ren, ut­an även av själ­va ma­te­ri­a­let. Trä och GRC, ett slags glas­fi­ber­för­stärkt be­tong, finns allt­så med i det iö­gon­fal­lan­de tor­net som ska byg­gas på den väst­ra si­dan av spå­ren, pre­cis in­till den nor­ra sta­tions­bron. Tor­nets yta har ut­ö­kats från 10 000 kvadrat­me­ter till näs­tan 14 000, och det ska stå på ett po­di­um, som en stor ut­om­husplatt­form.

Den and­ra sto­ra för­änd­ring­en som ar­ki­tek­ter­na har gjort i rit­ning­ar­na, är att de två gång­bro­ar­na över järn­vä­gen har flyt­tats nå­got, samt höjts och för­längts. Nu kom­mer de att kor­sa över Lad­bro­vä­gen på räl­sens väst­ra si­da, så att det går att kö­ra bil un­der dem. En­ligt ar­ki­tek­ter­na ger des­sa vi­sions­rit­ning­ar för Väs­by En­tré en gans­ka tyd­lig bild av hur sta­tio­nen och buss- ter­mi­na­len fak­tiskt kom­mer att se ut när allt står klart.

– Det vi de­sig­nar är of­ta likt slut­re­sul­ta­tet och vi föl-

jer upp pro­jek­tet he­la vägen fram till bygg­pro­ces­sen, sä­ger Lu­do­vi­co Lom­bar­di.

”De­sig­nen är of­ta likt slut­re­sul­ta­tet.”

VI­SION. En upp­da­te­rad il­lust­ra­tion av hur Väs­by En­tré kom­mer att se ut. Tim­ret i skro­vet och seg­lets lju­sa rut­nät (när det är ut­fällt) har in­spi­re­rat ar­ki­tek­ter­na bakom Väs­by En­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.