Vic­ki ska skyd­da de oföd­das in­tres­se

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se

Väs­by ha­de va­rit ut­an kommunantikvarie i över tju­go år när Vic­ki We­nan­der till­träd­de tjäns­ten i för­ra vec­kan. Job­bet går dock in­te ut på att räd­da al­la gam­la hus.

– Det hand­lar om att ut­veck­la sam­hälls­pla­ne­ring­en, in­te brom­sa den, sä­ger hon.

Vic­ki We­nan­ders förs­ta upp­drag som kommunantikvarie blir att ta fram en kul­turmil­jöstra­te­gi för he­la kom­mu­nen, med start i tä­tor­ten.

– Var­je plats har si­na för­ut­sätt­ning­ar. Det hand­lar in­te om att pe­ka ut vis­sa de­lar som ska be­va­ras, för då kan man tro att an­nat är ovik­tigt, ut­an om att po­äng­te­ra kul­turmil­jö­ka­rak­tä­rer­na, sä­ger hon.

Kom­mu­nen har re­dan ett kul­turmil­jöpro­gram. Men det är från 1980-ta­let och av mer be­skri­van­de ka­rak­tär. Stra­te­gin som Vic­ki We­nan­der ska ta fram in­klu­de­rar vil­ka pro­ces­ser som ska an­vän­das när kom­mu­nen ut­veck­las.

– Min ti­tel är kommunantikvarie, men jag skul­le kal­la det kul­turmil­jöstra­teg. Det hand­lar om att skyd­da de oföd­das in­tres­sen; att blic­ka fram­åt och in­te bak­åt. ”Om vi ri­ver det här nu, kom­mer vå­ra barn­barns­barn tyc­ka att vi har gjort bort oss?”. Det kan va­ra al­la möj­li­ga ty­per av bygg­na­der.

– Det är vå­ra av­tryck – oav­sett tid – som ska tas med in i fram­ti­den. In­te ba­ra forn­tid. Bå­de hem­bygds­för­e­ning­en och par­ti­et Väs­bys Bäs­ta har länge ef­ter­frå­gat en fast an­ställd kommunantikvarie me­dan op­po­si­tio­nen an­ser det onö­digt.

– Nu när det byggs så myc­ket i Väs­by är det vik­tigt att be­va­ka kul­turmil­jö­er­na. Man får in­te lång­sik­tig håll­bar­het om man tar i kon­sul­ter. Na­tu­ren och väx­ter tar man hän­syn till, men kul­turmil­jö­er glöms bort. Nu har vi en per­son som har i upp­gift att se till hel­he­ten, sä­ger Ro­land Storm (VB) som har dri­vit frå­gan.

– Det är det lång­sik­ti­ga och stra­te­gis­ka som loc­kar med job­bet, och det är där jag kan gö­ra nyt­ta, sä­ger Vic­ki We­nan­der.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

KOMMUNANTIKVARIE. Vic­ki We­nan­der är ny­till­trädd kommunantikvarie i Väs­by. Det förs­ta sto­ra upp­dra­get blir att ta fram en kul­turmil­jöstra­te­gi. Här med Ro­land Storm (VB) vid den ny­re­no­ve­ra­de Vil­la Karls­ro i Run­by.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

KOMMUNANTIKVARIE. Vic­ki We­nan­der är ny­till­trädd kommunantikvarie i Väs­by. Det förs­ta sto­ra upp­dra­get blir att ta fram en kul­turmil­jöstra­te­gi. Här med Ro­land Storm (VB) vid den ny­re­no­ve­ra­de Vil­la Karls­ro i Run­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.