Kom­mu­nen väl­jer bort fjäd­rar i påsk

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Em­ma Groth

För tred­je året i rad väl­jer Väs­by fär­gat tyll i stäl­let för fjäd­rar som påsk­pynt.

Väs­by kom­mun sat­sar på ett djur­vän­ligt påsk­pynt i år igen, ge­nom att sät­ta upp fär­gat tyll i stäl­let för fjäd­rar. Det är in­te ba­ra bätt­re för dju­ren, ut­an ock­så åter­vin­nings­bart vil­ket gör pyn­tet bätt­re för mil­jön. Fjäd­rar­na har ti­di­ga­re fått by­tas ut ef­ter var­je år, men tyll­pyn­tet går att tvät­ta och sät­ta upp igen.

– Jag tyc­ker in­te att un­der någ­ra om­stän­dig­he­ter att det är rätt­vist att dju­ren ska ska­das för att vi ska få påsk­pynt, sä­ger Ing­e­la Nils­son, park­ar­be­ta­re i Upp­lands Väs­by kom­mun. Kom­mu­nen har fått väl­digt bra re­spons ef­ter att de har bytt påsk­pynt, dels för att det är bätt­re för dju­ren men ock­så för att många Väs­by- bor tyc­ker att det är fi­na­re. Att väl­ja bort fjäd­rar har bli­vit allt mer van­li­ga­re. En­ligt Dju­rens rätts lis­ta har 129 kom­mu­ner valt bort fjäd­rar som påsk­pynt i of­fent­li­ga mil­jö­er.

– Jag tit­ta­de runt i and­ra kom­mu­ner som ha­de gjort lik­nan­de så jag vil­le ock­så gö­ra det. Det är ro­li­ga­re och fi­na­re med va­ri­a­tion, sä­ger Ing­e­la Nils­son. Det är ock­så hon som har gjort de drygt 2 000 tyll­bu­ket­ter­na som ska sät­tas upp på många stäl­len runt om i Väs­by, bland an­nat vid Hu­go Sa­bels torg och på Dra­gon­vä­gen.

– Jag gjor­de tyll­bu­ket­ter­na mesta­dels själv. Jag tog ini­ti­a­ti­vet ef­tersom jag vil­le ha mer djur­vän­ligt påsk­pynt, sä­ger Ing­e­la Nils­son.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

PÅSK­PYNT. I Upp­lands Väs­by är påsk­pyn­tet fjä­der­löst. Så här såg det ut i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.