Väs­by­bor har fått nog av pott­hå­len

Vi i Väsby - - Sidan 1 - char­lot­te.ar­ling@ di­rekt­press.se 070-78 72 075

I so­ci­a­la me­di­er kla­gas det friskt på al­la pott­hål längs Väs­bys ga­tor. En­ligt kom­mu­nen åker det ut på al­la felan­mäl­ning­ar, men väd­ret gör det svå­ra­re att åt­gär­da al­la hål.

Det är in­te ba­ra vår; det är pott­hål­s­ti­der. I so­ci­a­la me­di­er kla­gas det friskt på Väs­bys al­la ga­tugro­par som ”ald­rig” la­gas, men en­ligt ga­tu­che­fen åker kom­mu­nen ut på al­la felan­mäl­ning­ar.

– Kon­tak­ta Väs­by Di­rekt! sä­ger Pe­ter Gid­lund.

Han är ga­tu­chef i Upp­lands Väs­by kom­mun och upp­ma­nar Väs­by­bor som upp­täc­ker tra­fik­far­li­ga pott­hål i ga­tan att felan­mä­la till kom­mu­nens kon­takt­cen­ter.

– Pric­ka gär­na in dem på en kar­ta ock­så, det går att få med gps-ko­or­di­na­ter­na via kom­mu­nens felan­mäl­nings­app. Vi är tack­sam­ma för al­la tips som kom­mer in. Pe­ter Gid­lund kan in­te sva­ra på om det är ex­tra många pott­hål just i år, men han kon­sta­te­rar att det rå­dan­de väd­ret, med kal­la nät­ter och var­ma da­gar, verk­li­gen in­te hjäl­per till.

– Pott­hå­len upp­kom­mer när snö och is fry­ser och smäl­ter om vartan­nat. Vatt­net träng­er ned i spric­kor i as­fal­ten och ska­par frost-

”Vi åker ut på al­la felan­mäl­ning­ar som vi får in, och vi la­gar det vi kan.”

spräng­ning­ar. Den se­nas­te ti­den har det va­rit pott­håls­gyn­nan­de da­gar. Hur age­rar ni när ni får in felan­mäl­ning­ar?

– Vi åker ut på al­la felan­mäl­ning­ar som vi får in, och vi la­gar det vi kan. För ett full­gott re­sul­tat mås­te det va­ra torrt i hå­let, så vi vär­mer dem med ga­sol. Men det är svårt med all snö och is som smäl­ter. Ar­be­tet tar be­tyd­ligt läng­re tid i des­sa för­hål­lan­den.

En­ligt Pe­ter Gid­lund gör kom­mu­nen år­li­gen en mer om­fat­tan­de ge­nom­gång av ga­tor­nas och vägar­nas sta­tus.

– Var­je år, när väd­ret väl tillå­ter, har vi bo­kat in en ”sna­bel­bil”, en last­bil med ag­gre­gat, som åker runt på al­la ga­tor och vägar där kom­mu­nen är väg­hål­la­re och la­gar al­la hål. Den gör rent i hå­let och spru­tar ned as­falt. Så pott­hål som man felan- mä­ler bor­de va­ra bor­ta in­om ett år?

– Vi åker ut på al­la felan­mäl­ning­ar vi får, och kom­mu­nen har en kva­li­tets­ga­ran­ti där det står in­om vil­ket tid oli­ka ska­dor ska va­ra åt- gär­da­de för­ut­satt att kom­mu­nen är väg­hål­la­re. Char­lot­te Årling

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

POTT­HÅL. I Bred­den­ron­del­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.