Idol-Gabriel släp­per de­but­sing­el

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se 070-78 78 706

Väs­by­so­nen Gabriel Can­ce­la slog ige­nom när han tog sig till se­mi­fi­nal i Idol. Nu blir det de­but­sing­el och som­martur­né.

Gabriel Can­ce­la var en hårs­mån från att ta sig till Glo­ben då han åk­te ut i se­mi­fi­na­len i Idol. Med li­te di­stans till täv­ling­en kan han nu se till­ba­ka på en rik­tig höjd­punkt i li­vet.

– Det känns rik­tigt bra! Det var den bäs­ta hös­ten jag haft i mitt liv. Jag har lärt kän­na många män­ni­skor och lärt mig så myc­ket, sam­man­fat­tar Gabriel Can­ce­la ti­den i Idol.

Det har va­rit upp­le­vel­ser som ka­mera­va­na och att stå på scen och få publik­va­na. Allt det­ta kan han nu ta med sig in i star­ten på kar­riä­ren. Den 30 mars släpps de­but­sing­eln ”Mil­li­on words”.

– Det känns overk­ligt, spän­nan­de, läs­kigt. Det är en gans­ka stark låt som kan gå hem. Det är li­te funk, pop, soul, li­ten mix. Jag ser fram emot det här sjukt myc­ket, sä­ger Gabriel Can­ce­la. Sing­el­släp­pet blir en li­ten om­ställ­ning i ar­tis­te­ri­et. Från att ha sjung­it and­ras lå­tar i Idol ska han nu ge sig på eget ma­te­ri­al. De­but­sing­eln har han skri­vit till­sam­mans med lå­tens pro­du­cent.

– Det är li­te läs­kigt, man vet in­te hur folk re­a­ge­rar. Men jag vill vi­sa vad jag kan och in­te ba­ra sjunga and­ras lå­tar. Man får vi­sa upp en an­nan si­da av sig själv. Det har en­bart gått någ­ra må­na­der se­dan Idol tog slut, men nu är han allt­så re­dan till­ba­ka.

– Det har gått väl­digt fort. Vi spe­la­de in lå­ten på en vec­ka.

Det pla­ne­ras ock­så för en som­martur­né för Gabriel Can­ce­la med start i maj el­ler ju­ni.

FO­TO: DI­REKT­PRESS

HEM­MA­PLAN. Gabriel Can­ce­la på Väs­by cent­rums scen.

DE­BUT­SING­EL. Väs­by­so­nen Gabriel Can­ce­la kom trea i den se­nas­te upp­la­get av tv­pro­gram­met Idol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.