MP by­ter si­da i frå­ga om kom­mun­hus

MP och Al­li­ans för Väs­by går sam­man för ny pla­ce­ring Tjäns­te­män­nen har för­be­rett för flytt av kom­mun­hu­set till Op­ti­mus­om­rå­det. Men nu vill Al­li­ans för Väs­by och Mil­jö­par­ti­et ha ett kom­mun­hus i Väs­by en­tré.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling Jo­nas Carls­son

va­rit ut­spridd i fle­ra oli­ka lo­ka­ler de se­nas­te åren, vil­ket in­te har an­setts va­ra op­ti­malt. Un­der hös­ten har tjäns­te­män­nen där­för ut­rett en sam­lo­ka­li­se­ring av med­ar­be­tar­na till Op­ti­mus­om­rå­det; ett bätt­re al­ter­na­tiv än det be­fint­li­ga kom­mun­hu­set i Väs­by cent­rum, en­ligt ut­veck­lings­di­rek­tör Per-Ola Lindahl.

– Det finns in­te till­räck­lig kon­tor­sy­ta i och om­kring Väs­by cent­rum för att vi ska kun­na sam­la al­la verk­sam­he­ter där. I dag finns vi på fy­ra stäl­len: Py­ra­mi­den, Sto­ra Wäs­by, An­tons Tamms väg och kom­mun­hu­set. Det är en ir­ra­tio­nell lös­ning, myc­ket tid går till att för­flyt­ta sig mel­lan de oli­ka kon­to­ren, drif­ten är ir­ra­tio­nell, den krä­ver fle­ra re­cep­tio­ner och så vidare. Och ja, kom­mun­hu­set är från bör­jan av 70-ta­let och be­hö­ver to­tal­re­no­ve­ras vil­ket in­te tor­de kun­na ske med verk­sam­het kvar i hu­set, sä­ger Per-Ola Lindahl.

Men Mil­jö­par­ti­et och Al­li­an­sen ser in­te Op­ti­mus­om­rå­det som op­ti­malt. I tis­dags pre­sen­te­ra­de de ett för­slag om ett kom­mun­hus i de lo­ka­ler som byggs vid Väs­by en­tré i stäl­let. De­ras främs­ta ar­gu­ment är den mer cen­tra­la pla­ce­ring­en i kom­mu­nen. De me­nar att pen­del­tågs­re­san­de ar­be­tan­des i kom­mun­hu­set lät­ta­re kan ta sig till ar­bets­plat­sen och att det här kan va­ra drag­lok åt att kom­mer­si­ell ser­vice, bo­stä­der och kon­torslo­ka­ler eta­ble­ras här. De tror ock­så att det kan bli en mer ak­tiv plats dag- och nat­te­tid.

– Vi har lagt ned myc­ket ener­gi på att gö­ra Central­vä­gen ak­tiv. Att då ta bort det­ta ge­nom att läg­ga en stor ar­bets­plats på Op­ti­mus­om­rå­det tar död på det, me­nar Ma­ria Fälth (KD).

Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et med­ger i sitt yr­kan­de att det kan drö­ja två-tre år ex­tra in­nan kom­mun­hu­set kan tas i an­språk jäm­fört med om det för­läggs vid Op­ti­mus­om­rå­det.

En­ligt för­sla­get om Op­ti­musm­rå­det skul­le det va­ra i hamn i ju­ni 2020, sam­ma år som kon­trak­tet med Väs­by cent­rum går ut. Os­kar We­in­mar (M) är dock själv­sä­ker om att de­ras för­slag blir vin­nan­de.

– Vi har en ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge, så vårt för­slag kom­mer att gå ige­nom, sä­ger Os­kar We­in­mar.

Mil­jö­par­ti­et som sit­ter i ma­jo­ri­tet med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Väns­ter­par­ti­et och Väs­bys bäs­ta, väl­jer här att gå på op­po­si­tio­nens lin­je. Lars Val­ters­son (MP) me­nar att de in­te kan lå­ta en mi­no­ri­tets vil­ja sty­ra ett så­dant här vik­tigt be­slut.

– Vi har dis­ku­te­rat in­om Mil­jö­par­ti­et en läng­re tid och kom­mit fram till det här. Det är myc­ket peng­ar och ett vik­tigt be­slut som ska hål­la långt in i fram­ti­den. Lång­sik­tigt ser vi att det här blir bil­li­ga­re för skat­te­be­ta­lar­na och in­te minst kan det va­ra av­gö­ran­de för att få igång byg­gan­det vid Väs­by en­tré och för att få till verk­sam­he­ter i om­rå­det, sä­ger Lars Val­ters­son. Från So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas si­da me­nar man att Op­ti­mus­för­sla­get är det som många par­ti­er ti­di­ga­re stått bakom. Nu vill han hit­ta en lös­ning.

– Nu är vi i ett nytt lä­ge. Jag vill ha möj­lig­het att ta­la med grupple­dar­na i ma­jo­ri­te­ten och op­po­si­tio­nen och för­hopp­nings­vis kan vi nå en bred enig­het. För­de­len med Op­ti­mus är att vi vet kost­na­den och tids­pla­nen. Det vet vi in­te med det and­ra för­sla­get, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mat­hi­as Bo­man (S).

För­sla­get om kom­mun­hu­sets pla­ce­ring tas upp un­der kom­mun­sty­rel­sen den 3 april.

”Vi har en ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge, så vårt för­slag kom­mer att gå ige­nom.”

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

FÖR­SLAG. Ann-Christin Frick­ner (C), Lars Val­ters­son (MP), Oscar We­in­mar (M), Mar­ga­re­ta Ha­mark (L) och Ma­ria Fälth (KD) vill ha kom­mun­hu­set mer centralt i Väs­by en­tré.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

FÖR­SLAG. Ann-Christin Frick­ner (C), Lars Val­ters­son (MP), Oscar We­in­mar (M), Mar­ga­re­ta Ha­mark (L) och Ma­ria Fälth (KD) vill ha kom­mun­hu­set mer centralt i Väs­by en­tré.

OP­TI­MUS. Tjäns­te­män­nen har för­be­rett för en sam­lo­ka­li­se­ring i Op­ti­mus­om­rå­det.

FO­TO: PRESSBILD

Per-Ola Lindahl, ut­veck­lings­di­rek­tör och bi­trä­dan­de kom­mun­di­rek­tör i Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.